دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)- نرخ پذیرش مقالات
نرخ پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
سال ۱۳۹۱: ۲۹/۱۶درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۲: ۳۶/۸۴ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۳: ۳۵/۸۹ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۴: ۳۴/۱۴ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۵: ۲۷/۴۵ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۶: ۲۵/۴۵ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۷: ۲۶/۹۲ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۸: ۳۷/۵ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
سال ۱۳۹۹: ۲۴/۷۴ درصد از مقالات پذیرش و منتشر شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی):
http://journalieaa.ir/find.php?item=1.119.24.fa
برگشت به اصل مطلب