دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)- راهنمای نگارش مقاله
دو فصلنامه مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/26 | 

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی):
http://journalieaa.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب