دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)- راهنمای نگارش مقاله
فرم تعهدنامه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | 

فرم تعهد نامه نویسندگان مقالات دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها

( نویسندگان محترم فرم تکمیل شده زیر را اسکن نموده و به همراه مقاله خود ارسال فرمایند)

ما نویسندگان مقاله باعنوان: ........................................................................................................................................................

با آگاهی از ضوابط و شرایط دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها، موافقت خود را با ارسال مقاله به نشریه مذکور اعلام داشته و خانم/ آقای .............................که از نویسندگان مقاله است را به عنوان نویسنده رابط معرفی می نماییم. بدیهی است که این اعلام به عنوان وکالت تام ایشان در امور مرتبط با این مقاله نزد دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها است و ما نویسندگان حق هر گونه دخالت  در امور این مقاله را از خود سلب می نماییم.

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله (اسامی و اطلاعات ارائه شده در این لیست قابل تغییر نیست و به همین صورت در مقاله درج می شود. توجه داشته باشید پس از ارسال این فرم به هیچ عنوان نویسنده ای به این اسامی افزوده نمی شود).

در ضمن مقالاتی که پذیرش نهایی می شوند، باید بخشی از هزینه‌های ویرایش و آماده‌سازی مقاله برای انتشار را پرداخت نمایند.

ردیف

نام و نام خانوادگی نویسندگان

درجه علمی

تاریخ و امضاء

1

2

3

4

5

6

از میان نویسندگان فوق، ردیف شماره ............ به عنوان نویسنده مسئول مقاله ( که نامش در مقاله نهایی به عنوان نویسنده مسئول مقاله درج خواهد شد) معرفی می شود.

پست الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله.....................................................................................................................................

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی):
http://journalieaa.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب