نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها- داوران مقالات
داوران مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/28 | 
داوران مقالات در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشند:
دکتر ندا اسماعیلی، دکتر فرنوش اعلامی، دکتر تقی اکبری، دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر مریم تقوایی یزدی، دکتر مریم حافظیان،
دکتر حیدر تورانی، دکتر محمود حقانی، دکتر رضا حیدری فر،  دکتر حسین خنیفر، دکتر علی خلخالی، دکتر سجاد رضایی،
دکتر عادل زاهد بابلان، دکتر تقی زوار، دکتر مهدی سبحانی‌نژاد، دکتر نادر سلیمانی، دکتر ناصر شیربگی، دکتر مژگان ضرغامی فرد،
دکتر ابوالفضل قاسم زاده، دکتر عادل فاطمی، دکتر امیر قربانپور، دکتر عباس قلتاش، دکتر سید احمد محمدی حسینی،
دکتر صادق ملکی آوارسین، دکتر حسین مطهری‌نژاد، دکتر یداله مهرعلیزاده، دکتر محمدعلی نادی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها:
http://journalieaa.ir/find.php?item=1.120.26.fa
برگشت به اصل مطلب