نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها- درباره نشریه
دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/7 | 
صاحب امتیاز: انجمن مدیریت آموزشی ایران
مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر محمدرضا بهرنگی- دکتری مدیریت آموزشی
مدیر داخلی:  دکتر زینب صادقی- دکتری مدیریت آموزشی
نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها بر اساس مجوز شماره۵۹۰۰۵۳/۱۸/۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵، دارای اعتبار علمی- پژوهشی از اولین شماره(پاییز و زمستان ۹۱)، از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و دارای پروانه انتشار به شماره ثبت:  ۹۳/۱۵۵۷۱ مورخ  ۱۳۹۳/۰۷/۰۱و ۷۳۴۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها:
http://journalieaa.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب