نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/7 | 

مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر محمدرضا بهرنگی- دکتری مدیریت آموزشی
  مدیر داخلی:  دکتر زینب صادقی- دکتری مدیریت آموزشی
اعضای هیات تحریریه:
دکتر محمدرضا بهرنگی استاد دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)- دکتری مدیریت آموزشی
دکتر حیدر تورانی استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش- دکتری مدیریت آموزشی
دکتر میرمحمد سید عباسزاده استاد دانشگاه ارومیه- دکتری مدیریت آموزشی
دکتر یداله مهرعلیزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز- دکتری برنامه‌ریزی آموزشی
دکتر محمدرضا آهنچیان  استاد دانشگاه فردوسی مشهد- دکتری فلسفه آموزش
دکتر حسین خنیفر استاد دانشگاه تهران- دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتر خدایار ابیلی  استاد دانشگاه تهران- دکتری مدیریت آموزش عالی
دکتر مهدی سبحانی نژاد دانشیار دانشگاه شاهد- دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتر قدسی احقر دانشیار پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش- دکتری علوم تربیتی

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها:
http://journalieaa.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب