[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 4 - ( 11-1400 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 39-13 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های رهبری کوانتومی بر سبک تفکر و رفتار تسهیم دانش مدیران مدارس
فاطمه رازی، محمدعلی نادی*
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده:   (343 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های کوانتومی بر سبک تفکر و رفتار تسهیم دانش مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع تحقیقات ترکیبی اکتشافی است که ماهیت کمی و کیفی دارد. دربخش  کیفی از  روش تحلیل مضمون به صورت استقرایی و در بخش کمی از روش شبه آزمایشی با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی را کلیه مدیران دوره متوسطه اول و دوم دخترانه شهر اصفهان در سال 1399 تشکیل دادند که تعداد آنها شامل 228 نفر بود و 40 نفر از آنها به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر ابتدا محتوای آموزشی مهارت های رهبری کوانتومی از طریق تحلیل مضمون آتراید استرلینگ به دست آمد و در نهایت محتوای آموزشی از یک مضمون فراگیر (مهارت های رهبری کوانتومی)، هفت مضمون سازمان دهنده (مهارت نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و زیست کوانتومی) و 32 مضمون پایه تشکیل و اعتباریابی شد. شاخص روایی محتوایی کلی قالب مضامین 85/0 به دست آمد و مقدار ضریب هولستی (96/0) برآورد گردید. همچنین ضریب همبستگی دو رشته ای به دست آمده از بسته آموزشی 78/1 برآورد شد و اعتبار درونی و بیرونی محتوای آموزشی مهارت های رهبری کوانتومی تایید گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر که اعتبار محتوایی آن توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و دارای پایایی بالای 70/0 می باشد و پرسشنامه رفتار تسهیم دانش وندن هوف و ون وینن با ضرایب بار عاملی بالاتر از 6/0 و پایایی 86/0 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر سبک‌های تفکر، میزان ارائه دانش و نمره کل تسهیم دانش معنی دار بود (05/0 P≤). ولی تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان دریافت دانش معنی دار نبود (06/0=P) و آموزش مهارت‌های رهبری کوانتومی بر دریافت دانش اثربخش نبوده است.
واژه‌های کلیدی: سبک تفکر، رفتار تسهیم دانش، مهارت های کوانتومی
متن کامل [PDF 910 kb]   (89 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1399/10/8 | پذیرش: 1400/4/4 | انتشار: 1400/11/10
فهرست منابع
1.  Afjeh, A., Hamzehpour, M. (2014). A comprehensive approach to quantum leadership theory and its applications in the organization. Journal of Strategic Management Thought (Management Thought), 8 (2): 204-161. [Persian]
2.  Bakhshayesh, A. (2012). A comparative study of the relationship between thinking styles and learning strategies with academic performance among female students of public and private universities in Yazd. Journal of Women and Society, 3 (4): 91-113. [Persian]
3.  Bernardo, A. B., Zhang, L. F., Caluueng, C. M. (2016). Thinking styles and academic achievement among Filipino student. The Journal of Genetic Psychology, 163, 149-163.
4.  Blustein, D. L., Kozan, S., Connors-Kellgren, A., & Rand, B. (2014). Social class and career intervention. In P. Hartung, M. L. Savickas, & W.B. Walsh (Eds.), The APA handbook of career intervention (pp. 55-59). Washington DC: APA.
6.  Bozorgi, F., Jahangirfard, M. (2019). Identify the components and indicators of quantum leadership in public universities. Quarterly Journal of Educational Leadership and Management, 13 (2): 27-41. [Persian]
7.  Cai, W., Vossogh, M., Reinders, B., Toshin, D. S., & Ebadi, A. G. (2019). Application of quantum artificial bee colony for energy management by considering the heat and cooling storages. Applied Thermal Engineering, 157, 1137-1342.
9.  Curtin, L. (2011). Quantum leadership: Succeeding in interesting times. Nurse Leader, 9(1), 35-38.
11.  Dikert, K., Paasivaaraa, M., & Lassenius, C. (2016). Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review. The Journal of Systems and Software, 119, 87-108.
13.  Fritsch, S., Potestio, R., Danadio, D., Keremer, K. (2014). Nuclear Quantum Effects in Water: A Multiscale Study. National Center for Biotechnology Information,10(2):816-824.
15.  Ghanbari, S., Moradi, A. (2017). The relationship between managers' quantum management skills and employee readiness for organizational change. Journal of Educational Leadership and Management, 11 (3): 87-109. [Persian]
16.  Ghaffari, H., Shayani, M., Ahang, F., Reyisi, A., Shebhaki Tash, M. (2019). The effect of quantum leadership on organizational learning with the mediating role of knowledge sharing. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 2(5): 119-146. [Persian]
17.  Ghanbari, S., Moradi, A. (2017). The relationship between managers' quantum management skills and employee readiness for organizational change. Journal of Educational Leadership and Management, 11(3): 87-109. [Persian]
18.  Hsu, M., Chang, C. (2014). Examining interpersonal trust as a facilitator and uncertainty as an inhibitor of intra-organizational knowledge sharing. Information systems journal, 24,119-142.
20.  Kazemi, M., Fili, A., Sabet, A., Dashtipour, M., Daneshmandi, H. (2017). Identifying and ranking the factors affecting knowledge sharing with a multi-criteria decision-making approach: a case study. Journal of Health Management,71 (21): 7-22. [Persian]
21.  Kilmann, R. H. (2011). "Quantum organizations: a new paradigm for achieving organizational success and personal meaning". Newport Coast, CA: Kilmann Diagnostics, pp: 77-83.
22.  Krogel, J. T. (2016). Nexus: A modular workflow management system for quantum simulation codes. Computer Physics Communications, 198, 154-168.
24.  Liou, D., Chih, W., Hsu, L., Huang, C. (2016). Investigating information sharing behavior: the mediating roles of the desire to share information in virtual communities. Information systems and e-business management, 14 (2),187-216.
26.  Lord, R. G., Dinh, J. E., & Hoffman, E. L. (2015). A quantum approach to time and organizational change. Academy of Management Review, 40(2), 263-290.
28.  Lord, R., Hoffman, E., Dinh, J. (2016). A Quantum Approach to Time and Organizational Change. Academy of Management Review, 40 (2): 116-131.
30.  Mazgi Nejad, S., Ayati, M., Pourshafei, H. (2018). The role of quantum management in human resource productivity with respect to organizational voice mediation in education staff in Birjand. Journal of Management Training in Organizations, 7(1): 41-77. [Persian]
31.  Mirsafian. H. (2018). The role of quantum management in promoting employee career path adaptability. Journal of Sport Management Studies, No. 51: 165-186. [Persian]
32.  Mirsafian, H., Salimi, M. (2015). Determining the relative share of quantum management components on the entrepreneurial behaviors of Isfahan Sports and Youth Organization employees. Journal of New Approaches in Educational Management, 3 (11): 85-97. [Persian]
33.  Mohseni, S. (2013). Relationship between teachers 'thinking styles and disciplinary styles with students' happiness. Master Thesis in Educational Sciences and Educational Research. University of Sistan and Baluchestan. [Persian]
34.  Muga, W. (2017). Video assisted quantum learning design to improve psycomotoric learning achievement. Journal of Education Technology, 1(1), 30-36. Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JET/article/viewFile/10081/6417.
36.  Mullins, E. (2008). The process of the law of attraction and the 3rd law, law of allowing. Master of Science Degree, University of Wisconsin-Stout.
37.  Nazari, R., Khosravi, S. (2016). Presenting a model of the effect of communication skills on managers' quantum management model and its role in organizational agility: A case study of Isfahan sports organizations. Journal of Human Resource Management in Sport, 4(1): 61-70. [Persian]
38.  Nowruzzadeh, A., Iranzadeh, S., Faghhi Farahmand, N. (2019). Analysis of the effect of quantum skills on quantum leadership with the mediating role of organizational knowledge management in Megamotor Company. Quarterly Journal of General Policy in Management, 10 (34): 31-40. [Persian]
39.  Olatokun, W., Nwafor, C. (2012). The effect of extrinsic and intrinsic motivation on knowledge sharing intentions of civil servants in Ebony State, Nigeria, Information Development,28(3), 216-234.
41.  Papatya, G., Dulupcu, M. (2016). Thinking quantum leadership for true transformation: the talisman of "not to know" at the threshold of new leadership. In: I. International JointSymposium on Business Administration. (1-3 Haziran).
42.  Porter-O'Grady, T., Malloch, K. (2013), "Quantum Leadership: A textbook of New Leadership", Jones and Bartlett, Boston, M A.
43.  Qian, C., Yan, P., Wan, G., Liang, S., Dong, Y., & Wang, J. (2018). Facile synthetic Photoluminescent Graphene Quantum dots encapsulated βcyclodextrin drug carrier system for the management of macular degeneration: Detailed analytical and biological investigations. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 189, 244-249.
45.  Rajaee Azarkhavani, A., Rajaeipour, S., Hoveida, R. (2016). Investigating the effect of knowledge sharing behavior of faculty members of selected universities in Isfahan. Journal of Education Development in Medical Sciences, 9 (21): 37-46. [Persian]
46.  Ramezanpour, A., Bakhtiari, A., Sheikhi Kiasari, S., Farhadi, F. (2015). Relationship between learning style and thinking style of students of technical-engineering and psychology-educational sciences faculties of Tehran University. Iranian Higher Education Association Quarterly, 7 (2): 193-219. [Persian]
47.  Ramezanian, M., Vala, Sh. (2015). The effect of managers' quantum skills on increasing employee productivity in the organization (Case study: Bank Melli branches in Guilan province). Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, 2 (4): 209-218. [Persian]
48.  Safari, Y., Yousefpour, N., Amiri, R., Ghasemi, S. (2014). Evaluation of dimensions of thinking styles and its relationship with academic performance of students of Kermanshah University of Medical Sciences 2013. Journal of Education Development in Medical Sciences, 8 (17): 38-46. [Persian]
49.  Salimi, M., Rajaipour, S., Siadat, A., Bidram, H. (1395). The relationship between quantum management skills and organizational agility capabilities through the mediating role of organizational intelligence in selected public universities in Isfahan. Journal of Public Management Research, Year 9, No. 33: 138-113. [Persian]
50.  Salmanifard, N. (2015). Comparison of the effect of different thinking styles on job satisfaction of the staff of the departments of the Islamic Azad University of Central Tehran, thesis for obtaining a master's degree in education management, Islamic Azad University, Garmsar Branch. [Persian]
51.  Shaemi Barzaki, A., Kianpour, M., Shakeri, F. (2017). Intrapersonal process of participation in knowledge sharing. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), Twenty-17(88): 104-141. [Persian]
52.  Shojaei, S., Pourshojaei, H., Sadeghi, M. (2018). Investigating the relationship between social capital and motivation of individuals with knowledge sharing behavior with the mediating role of knowledge sharing intention. Quarterly Journal of Management Studies on Disciplinary Education, 11 (41): 80-104. [Persian]
53.  Sinai, H., Frisat, H., Nadaf, M. (2018). Investigating the effective factors on knowledge sharing and its impact on individual performance in the financial and banking industry. Journal of Executive Management, 9 (18): 144-168. [Persian]
54.  Taheri, A., Shabani, M. (2017). The relationship between thinking style (legislator, executive and judgmental) and entrepreneurship of managers with organizational health of employees. Journal of New Approach in Educational Management, 8 (3): 309-326. [Persian]
55.  Tsai, M., Chang, H., Cheng, N., Lien, C. (2013). Understanding IT professionals' knowledge sharing intention through KMS: a social exchange perspective, quality and quantity, 47(5), 2739-2753.
57.  Thanos, P., Teta, S. and Pawit. N. (2013). Exploring the determinants of knowledge sharing via employee weblogs. International Journal of Information Management, 33 (1): 133- 146.
59.  Torabi, F., Seif, d. (2012). The Role of Thinking Styles in Predicting the Dimensions of Creativity in Talented and Distinguished Students. Journal of Behavioral Sciences, 6 (4): 369-376. [Persian]
60.  Valentine, S. (2012). "New roles for a new age". Journal of Nursing Administration, Vol. 29, No. 10, pp: 37-42.
61.  Vargas, J. (2016). The necessity of physics quantum skills strategies. Acta Universitatis Danubius, 8(3), 129-132.
62.  Yazdan Shenas, M. (2018). The mediating role of positive psychological ownership in influencing the human resource development climate on knowledge sharing behavior. Journal of Positive Psychology, 4 (1): 1-18. [Persian]
63.  Yazdan Shenas, M., Khoshnood, A. (2014). Explain the pattern of relationships between knowledge sharing and organizational citizenship behavior based on the concepts of positive organizational behavior. Journal of Public Management, 6 (1): 189-208. [Persian]
64.  Yin. X. (2019). Review and Prospect of Quantum Management. American Journal of Industrial and Business Management, 9 (12): 2220-2230.
66.  Afjeh, A., Hamzehpour, M. (2014). A comprehensive approach to quantum leadership theory and its applications in the organization. Journal of Strategic Management Thought (Management Thought), 8 (2): 204-161. [Persian]
67.  Bakhshayesh, A. (2012). A comparative study of the relationship between thinking styles and learning strategies with academic performance among female students of public and private universities in Yazd. Journal of Women and Society, 3 (4): 91-113. [Persian]
68.  Bernardo, A. B., Zhang, L. F., Caluueng, C. M. (2016). Thinking styles and academic achievement among Filipino student. The Journal of Genetic Psychology, 163, 149-163.
69.  Blustein, D. L., Kozan, S., Connors-Kellgren, A., & Rand, B. (2014). Social class and career intervention. In P. Hartung, M. L. Savickas, & W.B. Walsh (Eds.), The APA handbook of career intervention (pp. 55-59). Washington DC: APA.
71.  Bozorgi, F., Jahangirfard, M. (2019). Identify the components and indicators of quantum leadership in public universities. Quarterly Journal of Educational Leadership and Management, 13 (2): 27-41. [Persian]
72.  Cai, W., Vossogh, M., Reinders, B., Toshin, D. S., & Ebadi, A. G. (2019). Application of quantum artificial bee colony for energy management by considering the heat and cooling storages. Applied Thermal Engineering, 157, 1137-1342.
74.  Curtin, L. (2011). Quantum leadership: Succeeding in interesting times. Nurse Leader, 9(1), 35-38.
76.  Dikert, K., Paasivaaraa, M., & Lassenius, C. (2016). Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review. The Journal of Systems and Software, 119, 87-108.
78.  Fritsch, S., Potestio, R., Danadio, D., Keremer, K. (2014). Nuclear Quantum Effects in Water: A Multiscale Study. National Center for Biotechnology Information,10(2):816-824.
80.  Ghanbari, S., Moradi, A. (2017). The relationship between managers' quantum management skills and employee readiness for organizational change. Journal of Educational Leadership and Management, 11 (3): 87-109. [Persian]
81.  Ghaffari, H., Shayani, M., Ahang, F., Reyisi, A., Shebhaki Tash, M. (2019). The effect of quantum leadership on organizational learning with the mediating role of knowledge sharing. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 2(5): 119-146. [Persian]
82.  Ghanbari, S., Moradi, A. (2017). The relationship between managers' quantum management skills and employee readiness for organizational change. Journal of Educational Leadership and Management, 11(3): 87-109. [Persian]
83.  Hsu, M., Chang, C. (2014). Examining interpersonal trust as a facilitator and uncertainty as an inhibitor of intra-organizational knowledge sharing. Information systems journal, 24,119-142.
85.  Kazemi, M., Fili, A., Sabet, A., Dashtipour, M., Daneshmandi, H. (2017). Identifying and ranking the factors affecting knowledge sharing with a multi-criteria decision-making approach: a case study. Journal of Health Management,71 (21): 7-22. [Persian]
86.  Kilmann, R. H. (2011). "Quantum organizations: a new paradigm for achieving organizational success and personal meaning". Newport Coast, CA: Kilmann Diagnostics, pp: 77-83.
87.  Krogel, J. T. (2016). Nexus: A modular workflow management system for quantum simulation codes. Computer Physics Communications, 198, 154-168.
89.  Liou, D., Chih, W., Hsu, L., Huang, C. (2016). Investigating information sharing behavior: the mediating roles of the desire to share information in virtual communities. Information systems and e-business management, 14 (2),187-216.
91.  Lord, R. G., Dinh, J. E., & Hoffman, E. L. (2015). A quantum approach to time and organizational change. Academy of Management Review, 40(2), 263-290.
93.  Lord, R., Hoffman, E., Dinh, J. (2016). A Quantum Approach to Time and Organizational Change. Academy of Management Review, 40 (2): 116-131.
95.  Mazgi Nejad, S., Ayati, M., Pourshafei, H. (2018). The role of quantum management in human resource productivity with respect to organizational voice mediation in education staff in Birjand. Journal of Management Training in Organizations, 7(1): 41-77. [Persian]
96.  Mirsafian. H. (2018). The role of quantum management in promoting employee career path adaptability. Journal of Sport Management Studies, No. 51: 165-186. [Persian]
97.  Mirsafian, H., Salimi, M. (2015). Determining the relative share of quantum management components on the entrepreneurial behaviors of Isfahan Sports and Youth Organization employees. Journal of New Approaches in Educational Management, 3 (11): 85-97. [Persian]
98.  Mohseni, S. (2013). Relationship between teachers 'thinking styles and disciplinary styles with students' happiness. Master Thesis in Educational Sciences and Educational Research. University of Sistan and Baluchestan. [Persian]
99.  Muga, W. (2017). Video assisted quantum learning design to improve psycomotoric learning achievement. Journal of Education Technology, 1(1), 30-36. Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JET/article/viewFile/10081/6417.
101.  Mullins, E. (2008). The process of the law of attraction and the 3rd law, law of allowing. Master of Science Degree, University of Wisconsin-Stout.
102.  Nazari, R., Khosravi, S. (2016). Presenting a model of the effect of communication skills on managers' quantum management model and its role in organizational agility: A case study of Isfahan sports organizations. Journal of Human Resource Management in Sport, 4(1): 61-70. [Persian]
103.  Nowruzzadeh, A., Iranzadeh, S., Faghhi Farahmand, N. (2019). Analysis of the effect of quantum skills on quantum leadership with the mediating role of organizational knowledge management in Megamotor Company. Quarterly Journal of General Policy in Management, 10 (34): 31-40. [Persian]
104.  Olatokun, W., Nwafor, C. (2012). The effect of extrinsic and intrinsic motivation on knowledge sharing intentions of civil servants in Ebony State, Nigeria, Information Development,28(3), 216-234.
106.  Papatya, G., Dulupcu, M. (2016). Thinking quantum leadership for true transformation: the talisman of "not to know" at the threshold of new leadership. In: I. International JointSymposium on Business Administration. (1-3 Haziran).
107.  Porter-O'Grady, T., Malloch, K. (2013), "Quantum Leadership: A textbook of New Leadership", Jones and Bartlett, Boston, M A.
108.  Qian, C., Yan, P., Wan, G., Liang, S., Dong, Y., & Wang, J. (2018). Facile synthetic Photoluminescent Graphene Quantum dots encapsulated βcyclodextrin drug carrier system for the management of macular degeneration: Detailed analytical and biological investigations. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 189, 244-249.
110.  Rajaee Azarkhavani, A., Rajaeipour, S., Hoveida, R. (2016). Investigating the effect of knowledge sharing behavior of faculty members of selected universities in Isfahan. Journal of Education Development in Medical Sciences, 9 (21): 37-46. [Persian]
111.  Ramezanpour, A., Bakhtiari, A., Sheikhi Kiasari, S., Farhadi, F. (2015). Relationship between learning style and thinking style of students of technical-engineering and psychology-educational sciences faculties of Tehran University. Iranian Higher Education Association Quarterly, 7 (2): 193-219. [Persian]
112.  Ramezanian, M., Vala, Sh. (2015). The effect of managers' quantum skills on increasing employee productivity in the organization (Case study: Bank Melli branches in Guilan province). Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, 2 (4): 209-218. [Persian]
113.  Safari, Y., Yousefpour, N., Amiri, R., Ghasemi, S. (2014). Evaluation of dimensions of thinking styles and its relationship with academic performance of students of Kermanshah University of Medical Sciences 2013. Journal of Education Development in Medical Sciences, 8 (17): 38-46. [Persian]
114.  Salimi, M., Rajaipour, S., Siadat, A., Bidram, H. (1395). The relationship between quantum management skills and organizational agility capabilities through the mediating role of organizational intelligence in selected public universities in Isfahan. Journal of Public Management Research, Year 9, No. 33: 138-113. [Persian]
115.  Salmanifard, N. (2015). Comparison of the effect of different thinking styles on job satisfaction of the staff of the departments of the Islamic Azad University of Central Tehran, thesis for obtaining a master's degree in education management, Islamic Azad University, Garmsar Branch. [Persian]
116.  Shaemi Barzaki, A., Kianpour, M., Shakeri, F. (2017). Intrapersonal process of participation in knowledge sharing. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), Twenty-17(88): 104-141. [Persian]
117.  Shojaei, S., Pourshojaei, H., Sadeghi, M. (2018). Investigating the relationship between social capital and motivation of individuals with knowledge sharing behavior with the mediating role of knowledge sharing intention. Quarterly Journal of Management Studies on Disciplinary Education, 11 (41): 80-104. [Persian]
118.  Sinai, H., Frisat, H., Nadaf, M. (2018). Investigating the effective factors on knowledge sharing and its impact on individual performance in the financial and banking industry. Journal of Executive Management, 9 (18): 144-168. [Persian]
119.  Taheri, A., Shabani, M. (2017). The relationship between thinking style (legislator, executive and judgmental) and entrepreneurship of managers with organizational health of employees. Journal of New Approach in Educational Management, 8 (3): 309-326. [Persian]
120.  Tsai, M., Chang, H., Cheng, N., Lien, C. (2013). Understanding IT professionals' knowledge sharing intention through KMS: a social exchange perspective, quality and quantity, 47(5), 2739-2753.
122.  Thanos, P., Teta, S. and Pawit. N. (2013). Exploring the determinants of knowledge sharing via employee weblogs. International Journal of Information Management, 33 (1): 133- 146.
124.  Torabi, F., Seif, d. (2012). The Role of Thinking Styles in Predicting the Dimensions of Creativity in Talented and Distinguished Students. Journal of Behavioral Sciences, 6 (4): 369-376. [Persian]
125.  Valentine, S. (2012). "New roles for a new age". Journal of Nursing Administration, Vol. 29, No. 10, pp: 37-42.
126.  Vargas, J. (2016). The necessity of physics quantum skills strategies. Acta Universitatis Danubius, 8(3), 129-132.
127.  Yazdan Shenas, M. (2018). The mediating role of positive psychological ownership in influencing the human resource development climate on knowledge sharing behavior. Journal of Positive Psychology, 4 (1): 1-18. [Persian]
128.  Yazdan Shenas, M., Khoshnood, A. (2014). Explain the pattern of relationships between knowledge sharing and organizational citizenship behavior based on the concepts of positive organizational behavior. Journal of Public Management, 6 (1): 189-208. [Persian]
129.  Yin. X. (2019). Review and Prospect of Quantum Management. American Journal of Industrial and Business Management, 9 (12): 2220-2230.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

razi F, nadi M. Evaluating the effectiveness of quantum leadership skills training on thinking style and knowledge sharing behavior of school principals. MEO. 2022; 10 (4) :13-39
URL: http://journalieaa.ir/article-1-203-fa.html

رازی فاطمه، نادی محمدعلی. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های رهبری کوانتومی بر سبک تفکر و رفتار تسهیم دانش مدیران مدارس. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1400; 10 (4) :39-13

URL: http://journalieaa.ir/article-1-203-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 4 - ( 11-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4414