[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 2 - ( 5-1400 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 50-13 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین و ارزیابی مدل رهبری اخلاقی در سازمان آموزش و پرورش استان فارس : رویکرد ترکیبی
سعیده علی محمدی، مسلم صالحی*، عباداله احمدی، مژگان امیریان زاده
دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده:   (1407 مشاهده)
هدف اصلی این پژوهش تدوین و ارزیابی مدل رهبری اخلاقی در سازمان آموزش و پرورش استان فارس بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف رویکرد آمیخته و با بهره گیری از روش اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، آمیخته بود. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون  و در بخش کمی از روش توصیفی و پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کارشناسان که دارای تخصص و تجربه و سابقه کار بالا در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به تعداد  25  نفر بودند و در بخش کمی شامل کلیه کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بودند. نمونه گیری با استفاده از رویکرد هدفمند و با به کارگیری ملاک اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی  پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس 26 و  اسمارت پی ال اس 6 انجام شد. روایی پرسشنامه به روش روایی محتوایی و جرح و تعدیل توسط متخصصین صورت گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به مقدار0/99 به دست آمد، سپس برازش مدل مذکور مورد بررسی و تایید قرار گرفت. یافته ها، براساس شبکه مضامین رهبری اخلاقی، سازمان آموزش و پرورش فارس در بخش کیفی شامل 4  مضمون فراگیر  و 13 حیطه دانشی، خود مراقبه­ای، آگاهی های اخلاقی، ذاتی، نظارتی، هدایت گری، ارتباطی، تسهیم قدرت، مردم سالاری، استعدادپروری، هستی شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی (مضامین سازمان دهنده) و هر یک نیز دارای مؤلفه های گوناگون (مضامین پایه) بودند که 249  مضامین پایه را درباره  رهبری اخلاقی کشف نمود. یافته های بخش کمی نتایج بخش کیفی را تایید کردند.
 
واژه‌های کلیدی: رهبری اخلاقی، رویکرد ترکیبی، سازمان آموزش و پرورش
متن کامل [PDF 1361 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1399/11/26 | پذیرش: 1400/3/29 | انتشار: 1400/5/10
فهرست منابع
1. Amiri, M., Dehghani Zanganeh, K. (2013). Theory of Ethical Leadership Based on the Prophetic Tradition: A Text Theory Strategy for the Textual Foundation. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 1 (4,) 121-97. [Persian].
2. Appelbaum, S. H., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., & Dore, I. (2004). Organizational citizenship behavior: a case study of culture leadership and trust. Management Decision, 42(1), 13-40. [DOI:10.1108/00251740410504412]
3. Aronson, A. (2007). social Psychology. Translated by Hussein Shokrkan. Tehran: Roshd Publications (year of publication in the original language, 1999). [Persian].
4. Aronson, E. (2001). Integrating leadership styles and ethical perspectives. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 18(4), 244-256. [DOI:10.1111/j.1936-4490.2001.tb00260.x]
5. Avey, J. B., Palanski, M. E., & Walumbwa, F. O. (2011). When Leadership Goes Unnoticed: The Moderating Role of Follower Self-Esteem on the Relationship Between Ethical Leadership and Follower Behavior. Journal of Business Ethics, 98(4), 573-582. doi:10.10/s10551-010-0610-2. [DOI:10.1007/s10551-010-0610-2]
6. Bagheri Nouri, M. (2014). Investigating the Relationship between Ethical Leadership and Empowerment of Alborz Welfare Department Employees, M.Sc. Thesis, Faculty of Management and Economics, Payame Noor University, Tehran Province. [Persian].
7. Baharloo, M., Bashlideh, K., Naami, A., Hashemi Shikhshbani, S.I. (2015).) Analysis of the relationship between ethical leadership and organizational citizenship behavior. Journal of Ethics in Science and Technology, 10 (1,) 27-19. [Persian].
8. Barati Marnani, A., Sajjadi, H. S., Keyvanara, M. (2011). "Social Responsibility of Hospitals in Isfahan", Journal of Paramedical School of Tehran University of Medical Sciences, 5 (1), 10-23. [Persian].
9. Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17(6), 595-616. doi: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004 [DOI:10.1016/j.leaqua.2006.10.004.]
10. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.doi: [DOI:10.1016/j.obhdp.2005.03.002]
11. Chooppawa, R., Sirisuthi, C., Ampai, A. S. & Sripathar, S. (2012). The development of learning organization model for private vocational schools. European Journal of Social Sciences, 30 (4), 586-596.
12. Cooper, C., Scandura, T. A., Schriesheim, C. A. (2005). Looking forward but learning from our past: Potential challenges to developing authentic leadership theory and authentic leaders. The Leadership Quarterly, 16, 493- 475. [DOI:10.1016/j.leaqua.2005.03.008]
13. Copeland, M. K. (2015). The Importance of Ethics and Ethical Leadership in the Accounting Profession Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting (Vol. 19, pp. 61-98): Emerald Group Publishing Limited. [DOI:10.1108/S1574-076520150000019012]
14. Copeland, M. K. (2015). The Importance of Ethics and Ethical Leadership in the Accounting Profession Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting (Vol. 19, pp. 61-98): Emerald Group Publishing Limited. [DOI:10.1108/S1574-076520150000019012]
15. Currie, G., Dingwall, R., Kitchener, M., & Waring, J. (2012). Let's dance: organization studies, medical sociology and health policy. Social Science [DOI:10.1016/j.socscimed.2011.11.002]
16. D'Amato, A. Eckert, R. Ireland, J. Quinn, L. Velsor, EV. (2010) "Leadership Practices for Corporate Global Responsibility". Journal of Global Responsibility; No. 1 (2), p 225-249. [DOI:10.1108/20412561011079371]
17. D'Amato, A. Roome, N. (2009) "Toward an Integrated Model of Leadership for Corporate Responsibility and Sustainable Development: A Process Model of Corporate Responsibility Beyond Management Innovation". Corporate Governance: The International Journal of Business in Society; No. 9 (4), p 421-434. [DOI:10.1108/14720700910984972]
18. DeConinck, J.B. (2015). Outcomes of ethical leadership among salespeople. Journal of Business ‎Research [DOI:10.1016/j.jbusres.2014.10.011]
19. 68(5): 1086-1093‎‏‏.‏ 5. Arain GA, Sheikh A, Hameed I, Asadullah MA. (2016). Do as i do: The effect of teachers'‎‎ ethical leadership on business students'‎ academic citizenship behaviors (ACBs). Ethics & ‎Behavior. (In press).‎
20. Dehghanan, H., Adibpour, M. R., Ferdoosi, S.H., Shojaei, M. H. (2015). Examining and explaining the consequences of ethical leadership. Quarterly Journal of Management of Government Organizations, 4 (1 consecutive 13,) 64-53[Persian].
21. Derakhshanmehr, A., Jabarzade Kangarlouei, S., Bahrisales, J. (2018). Analysis of the relationship between ethical leadership and independent auditors' performance with mediating role of professional ethics. Journal of Management of Governmental Organizations, 6(2), 158-149.
22. Ehrich, L. C., Klenowski, V., Smeed, J., Harris, J., & Spina, N. (2015). The centrality of ethical leadership. Journal of Educational Administration, 53(2), 197-214. doi:10.1108/JEA-10- 2013-0110. [DOI:10.1108/JEA-10-2013-0110]
23. Ekrami, M., Kashani Vahid, M., Shojaei, Z. (2017). Development of educational work leadership in the university based on the creation, dissemination and application of knowledge. Management and Development Process, 30 (3 consecutive 101,) 60-.31[Persian].
24. Engelbrecht, A. S., Heine, G. & Mahembe, B. (2017). Integrity, Ethical Leadership, Trust and Work Engagement. Leadership & Organization Development Journal, 38(3), 368-379. [DOI:10.1108/LODJ-11-2015-0237]
25. Falehi, K., Hassan Moradi, N., Ismaili Rad, H. (2014). Investigating the relationship between ethical leadership and organizational commitment of Bank Melli staff in Tehran. Journal of Management Educational Research, 5 (4), 128-95. [Persian].
26. Giallonardo, L. M., Wong, C. A. & Iwasiw, C. L. (2010). Authentic leadership of preceptors: predictor of graduate nurses' work engagement and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 18(8), 993-1003. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2010.01126.x]
27. Golparvar, M., Javadian, Z., and Hosseinzadeh, K. (2011). Structural model of valid contract, organizational justice, ethical leadership, leader-member exchange and organizational support. Quarterly Journal of Industrial / Organizational Psychology, 2 (7), 32-21. .21-32[Persian].
28. Gulaçti, F. (2010). The effect of perceived social support on subjective well-being. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3844-3849. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.602]
29. Hazrati, M., Memarzadeh Tehran, Gh. (2014). Provide a model of ethical leadership compatible with Iranian government organizations. Journal of Development and Transformation Management, 7 (18), 70-63. [Persian].
30. Ismailzadeh, M., Dostar, M., Mostaghimi, M. R. (2015). Ethical leadership and examining the impact of its dimensions on organizational commitment. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation, 24 (79), 45-27[Persian].
31. Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. (2014). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22(1), 51-69. [DOI:10.1016/j.leaqua.2010.12.007]
32. Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. B. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22(1), 51-69. doi: [DOI:10.1016/j.leaqua.2010.12.007]
33. Kanokorn, S., Wallapha, A. & Ngang, T.¬ K. (2013). Indicators of ethical leadership for school principals in thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 2085-2089. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.10.170]
34. Karami, M., Mirkamali, S. M., Pourkarimi, J. (2016). A study and explanation of ethical leadership and its dimensions (Case study: University of Tehran staff). General Policy in Management, 7 (2), 17-34. [Persian].
35. Lee, D., Choi, Y., Youn, S., & Chun, J. U. (2017). Ethical Leadership and Employee Moral Voice: The Mediating Role of Moral Efficacy and the Moderating Role of Leader-Follower Value Congruence. Journal of Business Ethics, 141(1), 47-57. doi:10.1007/s10551-015- 2689-y [DOI:10.1007/s10551-015-2689-y]
36. Luthans, F., & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership development. In K. S. Cameron, J. E. utton, R. E. Quinn (Eds). Positive organizational scholarship (pp.241-258). San Francisco, C A: Berrett- Koehler.
37. Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Schutte, N. S., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2010). The five-factor model of personality and relationship satisfaction of intimate partners: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 44(1), 124-127. [DOI:10.1016/j.jrp.2009.09.004]
38. Mayer, D. M., Kuenzi, M., & Greenbaum, R. L. (2010). Examining the Link Between Ethical Leadership and Employee Misconduct: The Mediating Role of Ethical Climate. Journal of Business Ethics, 95(1), 7-16. doi:10.1007/s10551-011-0794-0 292 [DOI:10.1007/s10551-011-0794-0]
39. Mehrabi, F. (2013). The relationship between leadership styles and organizational silence and its impact on motivation and job satisfaction employees Export Guarantee Fund of Iran. M.S www.SID.ir Archive of SID 99 / Thesis, Allameh Tabatabaei University [Persian].
40. Meshbaki, A., Khalili Shojaei, W. (2010). Investigating the relationship between organizational culture and social responsibility of organizations (Ministry of Energy as the case). Journal of Applied Sociology, 21 (4), 56-37. [Persian].
41. Mohammad Davoodi, A.H., Velayat-e-Maleki, M. (2013). Analysis of the relationship between ethical leadership and organizational health; Case Study. Journal of Human Resource Studies, 3 (9), 78-61. [Persian].
42. Mosadegh Rad, A. (2005). A Survey of the Relationship Between Employee Job Satisfaction and Management Style of the Hospital Managers at Isfahan Medical University Hospitals in 2003. Journal of Humanities and Social Sciences, 4(12):172-143 [Persian].
43. Motahari, M. (1374). Imamate and leadership. Sixteenth edition, Tehran: Sadra Publications. [Persian].
44. Mousavi Majd, S. M., Ghanbari, S., Zandi, Kh., Rafieizad, B., Seif Panahi, H., Noureddini, M. (1393). The role of ethical leadership in the psychological empowerment of nurses. Hospital Quarterly, 51 (4 consecutive 13), 81-73. [Persian].
45. Nasiri Walikbani, F., Ghanbari, S., Zandi, K., Seifpanahi, H. (2014). Analysis of the relationships between ethical leadership, work spirituality and burnout. Journal of Ethics in Science and Technology, 9 (1), 11-1. [Persian].
46. Nasrasfahani, A., Ghazanfari, A., Ameri Nasab, S. (2013). The relationship between ethical leadership and employee empowerment. Two Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 1 (5), 128-107. [Persian].
47. Olaniyan, O., & Hystad, S.W. (2016). Employees' psychological capital, job satisfaction, insecurity, and intentions to quit: The direct and indirect effects of authentic leadership. Journal of Work and Organizational Psychology, 32, 163-171. [DOI:10.1016/j.rpto.2016.09.003]
48. Qalavandi, H., Kabiri, A., Sultanzadeh, V. (1393). The relationship between social responsibility and teamwork of Urmia University staff. Journal of Applied Sociology, 25 (1), 120-111. [Persian].
49. Resick, CH.J., Hanges, P.J., & Dickson, M.W. (2006). A Cross-Cultural Examination of the Endorsement of Ethical Leadership, Journal of Business Ethics, 63, 345-359. [DOI:10.1007/s10551-005-3242-1]
50. Ritamen, L. (2015). The role of ethical leadership in inter-organizational communication, Corporate Communications, 63, 78-79.
51. Royaei, R. A., Mehrdoost, H. (2009). Investigating the role of cultural managers in promoting social responsibility. Journal of Social Sciences, 3 (3), 59-43. [Persian].
52. Sadri Nobakht, R. (2014). The relationship between moral leadership and empowerment of the staff of the General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province. Master Thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Urmia University. [Persian].
53. Salavati, A., Rostami Norouzabad, M., Rahmani Norouzabad, S. (2013). Professional Ethics and Social Responsibility in the Hospitality Industry, Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 8 (21), 143-107. [Persian].
54. Salavatian, S., Mousavian, S.M., Irandoost, M. (2017). Proposed conceptual model of knowledge management for the Radio and Television Organization of the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Strategic Management Thought, 22 (11), 184-149. [Persian]. [Persian].
55. Saleh Nia, M. (2012). The effect of ethical leadership on the ethical atmosphere of the organization. Journal of Ethics in Science and Technology, 7 (2), 13-1. [Persian].
56. Shevlin, M., & Miles, J. N. (1998). Effects of sample size, model specification and factor loadings on the GFI in confirmatory factor analysis. Personality and Individual differences, 25(1), 85-90. [DOI:10.1016/S0191-8869(98)00055-5]
57. Shirvani, A., JahangirFard, M., sanatigar, H., Ahmadi, K. (2015). Investigating the relationship between ‎ ethical leadership and learning organization (a case study in pension fund of oil industry). ‎ Human Resource Management in Oil Industry; 6 (23) :9-34‎ ‏ ‏‏ ‏ [Persian].
58. Taghizadeh, H., Asadi, N. (2013). Investigating the relationship between individual-social characteristics and job satisfaction of employees. Sociological Studies, 3 (10), 124-113. [Persian].
59. Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S. & Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory - Based Measure. Journal of Management, 34 (1), 89- 126. [DOI:10.1177/0149206307308913]
60. Walumbwa, F., Christensen, A. L. & Hailey, F. (2011). Authentic leadership and the knowledge economy: Sustaining motivation and trust among knowledge workers. Organizational Dynamics, (40), 110-118. [DOI:10.1016/j.orgdyn.2011.01.005]
61. Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195. [DOI:10.2307/20650284]
62. Yilmaz, E. (2006). To investigate the effect of school managers' leadership levels on the organizational trust level in school differentiate with respect to some variables on not. Unpublished doctoral dissertation Institute of Social Sciences, Selcak University, Konya, Turkey.
63. Yılmaz, E. (2010). The Analysis of Organizational Creativity in Schools Regarding Principals' Ethical Leadership Characteristics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3949-3953. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.622]
64. Yuki, G. (2008). Leading organizational learning: Reflections on theory and research. The Leadership Quarterly, 20, 49- 53. [DOI:10.1016/j.leaqua.2008.11.006]
65. Zahiri, A., Babamiri, M., Abui Mehrizi, M., Sabbagh, Y. (2015). The Relationship between Leadership and Ethical Background with Emotional Commitment: The Mediating Role of Perceived Organizational Support Journal of Ethics in Science and Technology, 3 (10), 84-75. [Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

alimohammadi S, salehi M, ahmadi E, amirianzadeh M. The development and evaluation of ethical leadership model in the Education organization of Fars: A Mixed Approach. MEO 2021; 10 (2) :13-50
URL: http://journalieaa.ir/article-1-217-fa.html

علی محمدی سعیده، صالحی مسلم، احمدی عباداله، امیریان زاده مژگان. تدوین و ارزیابی مدل رهبری اخلاقی در سازمان آموزش و پرورش استان فارس : رویکرد ترکیبی. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1400; 10 (2) :13-50

URL: http://journalieaa.ir/article-1-217-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 2 - ( 5-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570