:: دوره 10، شماره 1 - ( 2-1400 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 149-172 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش مدیریت مشارکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران در رضایت شغلی معلمان متوسطه اول: آزمون میانجی‌گری خلاقیت مدیران
تقی زوار، پروین بهاری، صیاد عبدالهی اصل، واقف دلخوش
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده:   (689 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری خلاقیت مدیران در رابطه بین مدیریت مشارکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان با رضایت‌ شغلی معلمان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری و جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه اول شهر مهاباد، به تعداد 559 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 228 برآورد و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا (1986)، مدیریت مشارکتی چوپانی (1389)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی کاروول (1991) و پرسشنامه خلاقیت آمابیل (2001) استفاده گردید که روایی سازه‌ای آن‌ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی و پایایی آن‌ها به وسیله آلفای کرونباخ به ترتیب 834/0، 927/0، 802/0 و 746/0 به‌دست آمد. به منظور تحلیل داده‌ها از دو نرم افزار SPSS23 و AMOS23 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت مشارکتی و خلاقیت مدیران اثر مستقیم و معناداری بر رضایت شغلی معلمان دارند اما مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران اثر مستقیم و معناداری بر رضایت شغلی معلمان ندارد. نقش خلاقیت به عنوان متغیر میانجی با آزمون سوبل در سطح اطمینان 95/0 تأیید شد. اثر غیر مستقیم مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری خلاقیت معنادار بود و خلاقیت بیش از 22 درصد از اثر کل مدیریت مشارکتی مدیران بر رضایت شغلی معلمان را تبیین کرد. همچنین عدم اثر مستقیم مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رضایت شغلی، با میانجی‌گری خلاقیت، معنادار بود و خلاقیت بیش از 82 درصد از اثر کل مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رضایت شغلی را تببین کرد.
 
واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، مدیریت مشارکتی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خلاقیت مدیران.
متن کامل [PDF 450 kb]   (245 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1400/1/20 | پذیرش: 1400/2/7 | انتشار: 1400/2/10
فهرست منابع
1. Abedinya, A. (2020). Relationship between leadership styles of educational and training leaders with job satisfaction of multigrade primary school teachers in Talesh city. Applied Educational Leadership, 1(1), 29-42. [in Persian]
2. Abili, K. Naderi, A. Yazdani, B. & Nastiezaie, N. (2014). "The impact of particip atory management on job satisfa ction and organizat ional effectiveness". The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 12 (2): 101-108. [in Persian]
3. Ahmadlu, M., & Rostami, S. (2016). Comparing of teacher's job satisfaction based on principal's educational power bases in primary schools of Tabriz district 4 in the school year 94-95. The Journal of Modern Thoughts in Education, 11(4), 104-191. [in Persian]
4. Akbari, M., Amirmahmoudi, N. (2016). Social Relationship with Job Satisfaction within Governmental Organizations of Bandar Abbas City. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development), 10 (4), 149-170. [in Persian]
5. Akbari, M., Azar, A., Haji Mahmoudloo, A. & Aletaha, S. (2020). The Effect of Corporate Social Responsibility on Organizational Citizenship Behavior: Mediating Roles of Occupational Involvement, Job Satisfaction, and Employees Voice. Journal of Human Resource Management, 9(4), 1-24. [in Persian]
6. Alam Bigi, A. Batthai, S., S. Rezvanfar, A. & Afghahi, B. (2017). "Predicting Job Commitment Based on Organizational Social Responsibility with Predictive Segmentation Algorithm". Organizational Resource Management Research, 7 (1), 169-188. [in Persian]
7. Asrar-ul-Haq, M. Kuchinke, K. P. & Iqbal, A. (2017). "The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and organizational commitment: Case of Pakistani higher education". Cleaner Production, 142, 2352-2363. [DOI:10.1016/j.jclepro.2016.11.040]
8. Azar nioushan, M. Mashayekh, M. & Mohammadi Shir mahaleh, F. (2019). "The relationship between teachers' organizational innovation and job performance and job satisfaction". Innovation and Creativity in Human Sciences, 8 (3), 75-94. [in Persian]
9. Beheshti Far, M. & Nekoui Moghaddam, M. (2010). "The Relationship between Managers 'Ethical Behavior and Employees' Job Satisfaction". Ethics in Science and Technology Quarterly, 5 (1&2), 67-74. [in Persian]
10. Brezicha, K. F., Ikoma, S., Park, H., & LeTendre, G. K. (2020). The ownership perception gap: Exploring teacher job satisfaction and its relationship to teachers' and principals' perception of decision-making opportunities. International Journal of Leadership in Education, 23(4), 428-456 [DOI:10.1080/13603124.2018.1562098]
11. Bucur, I. (2013). Managerial core competencies as predictors of managerial performance, on different levels of management. Procedia-social and behavioral sciences, 78, 365-369. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.04.312]
12. Cansoy, R. (2019). "The Relationship between School Principals' Leadership Behaviours and Teachers' Job Satisfaction: A Systematic Review". International Education Studies, 12(1), 37-52. [DOI:10.5539/ies.v12n1p37]
13. Crisci, A., Sepe, E., & Malafronte, P. (2019). "What influences teachers' job satisfaction and how to improve, develop and reorganize the school activities associated with them". Quality & Quantity, 53 (5), 2403-2419. [DOI:10.1007/s11135-018-0749-y]
14. Dehghani Soltani, M., Mesbahi, M. & Hoseinkhani Naniz, M. (2019). The Effect of Psychological Capital and Social Responsibility on Emotional Organizational Commitment and Creativity of Employees. Human Resource Management in Oil Industry, 11(41), 95-128. [in Persian]
15. Dhanesh, G. S. (2012). "The view from within: Internal publics and CSR". Communication Management, 16(1), 39-58. [DOI:10.1108/13632541211197987]
16. Fakharian, J. Shahamat, N. & Amirian, Z. (2015). "The relationship between participatory management style and organizational commitment and mental health of high school teachers". Journal of New approaches in educational administration, 15(1), 221-234. [in Persian]
17. Gultekin, O. (2019). "Social Capital's Effect on Physical Education and Teachers' Job Satisfaction". Journal of Education and Learning, 8(1), 164-171. [DOI:10.5539/jel.v8n1p164]
18. Hee, O., C. Yan, L., H. Rizal, A., M. Kowang, T., O. & Fei, G., C. (2018). "Factors Influencing Employee Job Satisfaction: A Conceptual Analysis". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(6), 331-340. [DOI:10.6007/IJARBSS/v8-i6/4207]
19. Kalleberg, A. L. Nesheim, T. & Olsen, K., M. (2009). "Is Participation Good or Bad for Workers? Effects of Autonomy, Consultation and Teamwork on Stress Among Workers in Norway". Acta Sociologica, 52(2), 99-116. [DOI:10.1177/0001699309103999]
20. Khalili, K., & Ghasempoor, H. (2017). Studying the Impact of Corporate Social Responsibility on Job Attitude Employees Health Centers of Ilam. journal of ilam university of medical sciences, 25(4), 90-98. [in Persian] [DOI:10.29252/sjimu.25.4.90]
21. koohi, A. Ahmadi, G. Ashoori, J. & Beyrami, R. (2017). "The relationship between management styles, creativity and organizational commitment with job satisfaction of managers". Abi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies, 6(2), 9-28. [in Persian]
22. Mazaher, L., Mohammadi, S., Ekradi, E., Parvin, E. & Fazeli, H. (2017). Studying the Relationship between Managers' DecisionMaking Styles with the Level of Creativity and Participative Management in Guidance Schools. Innovation and Creativity in Human Sciences, 6(4), 171-196. [in Persian]
23. Mesrabadi, J. (2016). Pplication of Inferential Statistics in Behevioral Sciences. Tabriz: Azarbaijan Shahid Madani University. [in Persian]
24. Mehri, D. Abolghasemi, M. Mahboub Eshratabadi, H. & Mahdavi Nik, M. (2014). "Examining the Relationship between Leadership Styles of School Administrators and Teachers Creativity in Elementary Schools of Poldokhtar". Innovation and Creativity in Human Sciences, 3(3), 187-209. [in Persian]
25. Mirkamali, S. Romiani, U. & Abdolvahabi, M. (2017). "Explainin the role of change management knowledge & attitudes of Khoram Abad Schools managers in theirs creativity". School Administration, 4(2), 23-44. [in Persian]
26. NaderiBoni, N., Moradyani, L., Bagheri, G. & Ebrahimi, S. (2020). The effect of managers coaching qualifications on participatory management of Nahavand schools. Jsa, 8 (1), 46-24. [in Persian]
27. Obeidat, D. Yousef, B. Altheeb, S. & Masa'deh, R., E. (2018). "The Impact of Internal Corporate Social Responsibility on Job Satisfaction in Jordanian Pharmaceutical Companies". Modern Applied Science, 12(11), 105-120. [DOI:10.5539/mas.v12n11p105]
28. Ordoo, F., Arabzadeh, E. (2020). "Investigating the Effective Quality on Organizational Creativity from the Academic Perspective". Strategic Management Studies, 11(41), 1-20. [in Persian]
29. Rowshan, S. & Farzaneh Hassanzadeh, J. (2014). "The Impact of CSR on Organizational Relationship Quality and Outcomes". Organizational Behaviour Studies Quarterly, 28(3), 109-136. [in Persian]
30. Salari, M. (2015). Studied the relationship between creativity managers and staff Motivation (Department of Education Qeshm). Master thesis in the governmental management. University of Hormozgan. [in Persian]
31. Sepahmansoor, M. Shahriaariahmadi, M. & Shahaami, N. (2012). Relationship between Life Quality, Job Satisfaction, and Teachers' Professional Exhaustion. Educational Administration Research, 3(11), 91-110. [in Persian]
32. Shirbagi, N. & Mmoradi, O. (2018). Representation of Teachers' Experience From Inappropriate Interactions with School Principals. Jsa, 5(2), 63-85. [in Persian]
33. Sobhaninejhad, M. & Abniki, Z. (2012). "Identification of social responsibility indicators within the Iranian high school curriculum". New Thoughts on Education, 8(1), 59-106. [in Persian]
34. Soleymani, A. (2013). The relationship between participative management and promotion of professional competence of primary school teachers in special schools and education in Tehran. Islamic Azad University Tehran Central Branch; Tehran; Iran. [in Persian]
35. Tas, S. (2017). "The Effect of Vocational High School Administrators' Leadership Behaviors on Teacher Job Satisfaction". Universal Journal of Educational Research, 5(11), 2092 -2100. [DOI:10.13189/ujer.2017.051126]
36. Toropova, A., Myrberg, E., & Johansson, S. (2021). Teacher job satisfaction: the importance of school working conditions and teacher characteristics. Educational review, 73(1), 71-97. [DOI:10.1080/00131911.2019.1705247]
37. Tootian, S., Mehrara, A., Bigdeli, M. (2018). the relationship between personality traits and creativity with the organizational performance of educational managers' human resources in Tehran's fifth region. jiera, 12(Special Issue), 749-766. [in Persian]
38. Wright, B. E. & Kim, S. (2004). "Participation's Influence on Job Satisfaction". Review of Public Personnel Administration, 24(1), 18-40. [DOI:10.1177/0734371X03259860]
39. Yaghoobpoor, S. & Fateminezhad, M. (2017). "Comparison between job satisfaction and employee motivation with herzberg two- factor mode". New Approaches in Educational Administration, 8(1), 263-282. [in Persian]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( 2-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها