[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( 2-1400 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 125-148 برگشت به فهرست نسخه ها
آزمون مدل ساختاری ویژگی شغلی، پویایی جو سازمانی و عوامل فراسازمانی بر مشارکت فعالانه درانتقال آموزش با نقش میانجی راهبردهای انتقال
الهام سادات سلیمانی، سید احمد محمدی حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی
چکیده:   (342 مشاهده)
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش عوامل شغلی، جو سازمانی سازنده و عوامل فراسازمانی برانتقال یادگیری با نقش میانجی مکانیزم های انتقال یادگیری بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، اعضای هیئت علمی، کارمندان،کارشناسان و متخصصان منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که در سال 99-98 به خدمت اشتغال داشتند. این تعداد شامل 1881 نفر می­باشند. نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان 225 نفر تعیین شد که به صورت نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته 85 سوالی مبتنی بر مقیاس 5 درجه­ای لیکرت استفاده شد. اعتبار محتوا و سازه این پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب­نظران و متخصصین مدیریت در حوزه آموزش منابع انسانی مورد تایید قرار گرفت و از روایی سازه و اعتبار لازم برخوردار بود. پایایی آن ­نیز با روش آلفای کرانباخ محاسبه شد. نتایج  پژوهش نشان داد ویژگی شغلی و جو سازمانی رابطه مثبت و معنی­داری برمشارکت فعالانه در انتقال یادگیری دارد. عوامل فراسازمانی رابطه مثبت و معنی­داری بر مشارکت فعالانه در انتقال آموزش ندارد. همچنین مشارکت فعالانه در آموزش رابطه مثبت و معنی­داری بر مکانیزم­های انتقال آموخته­ها دارد و مکانیزم­های انتقال نیز بر پیامدهای انتقال آموخته­ها رابطه مثبت و معنی­داری دارد. راهبردهای انتقال نیز به عنوان متغیر میانجی رابطه غیرمستقیم و معنی­داری بین جوسازمانی و ویژگی شغلی با پیامدهای انتقال دارد.
واژه‌های کلیدی: ویژگی شغلی، جو سازمانی سازنده، عوامل فراسازمانی، انتقال آموزش
متن کامل [PDF 600 kb]   (159 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1399/8/14 | پذیرش: 1400/2/9 | انتشار: 1400/2/10
فهرست منابع
1. Arfani, M., Abadi Fard, F., Abadi Fard, G. (2020). Presenting a model of factors affecting the transfer of education in the staff of the Vice Chancellor for Health of Iran University of Medical Sciences. Journal of Health, 2(45), 203-212.
2. Al-Mughairi, A. M. (2018). The evaluation of training and development of employees: The case of a na-tional oil and gas industry, Ph.D. Thesis. (London: Brunel University).
3. Babkina, M. (2014).Training Transfer Improvement at Organizational Leve.Master's Thesis, Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta
4. Banerjee, P., Gupta, R., &Bates, R. (2017). Influence of organizational learning culture on knowledge worker's motivation to transfer training: Testing moderating effects of learning transfer climate. Current Psychology, 36(3), 606-617. [DOI:10.1007/s12144-016-9449-8]
5. Bates, R., & Khasawneh, S. (2005). Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International journal of training and development, 9(2), 96-109. [DOI:10.1111/j.1468-2419.2005.00224.x]
6. Burke, L. and Hutchins, H. (2007), "Training transfer: an integrative literature review", HumanResource Development Quarterly, 6 ( 3) 263-29 [DOI:10.1177/1534484307303035]
7. Boyce, E. G.; Burkiewicz, J. S.; Haase, M. R.; MacLaughlin, E. J.;Segal, A. R.; Chung, E. P. ... et al (2009). Essential components ofa faculty development program for pharmacy practicefaculty. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacologyand Drug Therapy, 29 (1), 127-127. [DOI:10.1592/phco.29.1.127]
8. Bouzguenda, K. (2014). Enablers and inhibitors of learning transfer from theory to practice. In Transfer of learning in organizations(pp. 23-45). Springer, Cham [DOI:10.1007/978-3-319-02093-8_3]
9. Borshan, A., SafayiMovahad, S., Moghadam Zadah, A., Farzad, V., Keyamanash, A. (2018). Identifying the effective factors on the formation of learning transfer to the workplace in in-service training of copper industries in Kerman region. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 39.
10. Bhatti, M.A., Battour, M.M., Sundram, V.P.K. and Othman, A.A. (2013), "Transfer of training: does it truly happen? An examination of support, instrumentality, retention and learner readiness on thetransfer motivation and transfer of training", European Journal of Training and Development, 37 ( 3), 273-297. [DOI:10.1108/03090591311312741]
11. Cherrstrom, Fredrick MuyiaNafukho, Mary Alfred, Misha Chakraborty, Michelle Johnson, Catherine A. (2017). "Predicting workplace transfer of learning: A study of adult learners enrolled in acontinuing professional education training program", European Journal of Training and Development, 41 ( 4), 327-353. [DOI:10.1108/EJTD-10-2016-0079]
12. Chiaburu, D.S., Van Dam, K. and Hutchins, H.M. (2010), "Social support in the workplace and training transfer: a longitudinal analysis", International Journal of Selection and Assessment, 18 ( 2), 187-200. [DOI:10.1111/j.1468-2389.2010.00500.x]
13. Dirani, K. (2012), Professional Training as a Strategy for Staff Development. European Journal of Training and Development, 36 (2/3), 158-178. [DOI:10.1108/03090591211204698]
14. EA Ruona, W., Leimbach, M., Holton III, E., & Bates, R. (2002). The relationship between learner utility reactions and predicted learning transfer among trainers. International Journal of Training and Development, 6(4), 218- 228. [DOI:10.1111/1468-2419.00160]
15. Eid, A., & Quinn, D. (2017). Factors predicting training transfer in health professionals participating in quality improvement educational interventions. BMC medical education, 17(1), 26. [DOI:10.1186/s12909-017-0866-7]
16. Erziehungswiss, Z. (2015). Motivation to transfer: linking perceived organizational support to training to personal goals. 18:169-199. DOI 10.1007/s11618-014-0594-2. [DOI:10.1007/s11618-014-0594-2]
17. Festner, G. (2008). Conditions of environment in fostering Trasfer of training. Research Report, 36.
18. Freitas, A. C.Sílvia Agostinho Silva (2017). Exploring OHS trainers' role in the transfer of training.Safety Science, 91, 310-319. [DOI:10.1016/j.ssci.2016.08.007]
19. Grohmann, A., Beller, J. and Kauffeld, S. (2014), "Exploring the critical role of motivation to transfer inthe training transfer process", International Journal of Training and Development, 18 ( 2),84-103. [DOI:10.1111/ijtd.12030]
20. Gegenfurtner, A., K€onings, K. D., Kosmajac, N. and Gebhardt, M. (2016), 'Voluntary or mandatorytraining participation as a moderator in the relationship between goal orientations and transfer of training', International Journal of Training and Development, 20(4), 290-301 [DOI:10.1111/ijtd.12089]
21. Gautam D., Basnet D. (2020). Organizational culture for trainingtransfer: the mediating rol of motivation, International Journal of Organizational Analysis© Emerald Publishing Limited, 1934-8835. [DOI:10.1108/IJOA-04-2020-2147]
22. Handy, L. W. (2008). The importance of the work environment variables on the transfer of training, Unpublished PhD Thesis, Department of Education, University of NorthCarolina State University, Carolina, USA.
23. HurtK J. A., Theoretical Model of Training and its Transference: the Pivotal Role of Top Management Team Composition and Characteristics, Human Resource Development International, 19 (1), 2016, 44-66. [DOI:10.1080/13678868.2015.1102007]
24. Krompho, S., & Porrawatpreyakorn, N. (2013), Identifying FactorsInfluencing Hybrid Self-regulated and Collaborative Learning:Toward an End-User Training Framework. Springer, InternationalPublishing Switzerland,120-130. [DOI:10.1007/978-3-319-03783-7_11]
25. Lotfi, H., Ahanchian, M., Karami, M. (2014). Identifying non-educational factors affecting the application of training in the organization: the organizational environment and extra-organizational factors.. Organizational Resource Management Research, 6(1), 204-228[Persian].
26. Lim, D. H., Morris, M. L. (2006). Influence of trainee characteristics, instructionalsatisfaction, and organizational climate on perceived learning and trainingtransfer. Human Resource Development Quarterly, 17(1), 85-115. [DOI:10.1002/hrdq.1162]
27. Madsen, S. R., Miller, D., & John, C. R. (2005). Readinessfor organizational change: Doorganizational commitmentand social relationships in the workplace make a difference? Human Resource Deelopment Quarterly , 16 (2), 213-234 [DOI:10.1002/hrdq.1134]
28. MaFang F., Bai Yangjing., Yangjuan Bai., Weiguang Ma., Xiangyu Yang & Jiping Li1,.(2018). Factors influencing training transfer in nursing profession: a qualitative study. BMC Medical Education, 18(44). [DOI:10.1186/s12909-018-1149-7]
29. Noorizan, M. M., Afzan, N. F., &Akma, A. S. (2016). The Moderating Effects ofMotivation on Work Environment and Training Transfer: A Preliminary Analysis.Procedia, Economics and Finance, 37, 158-163. [DOI:10.1016/S2212-5671(16)30107-1]
30. Rouiller, J.Z., & Goldstein, I.L. (1993)." The relationship between organizational transfer climate and positive transfer of training". Human Resource Development Quarterly, 4(2), 377-390.1993. [DOI:10.1002/hrdq.3920040408]
31. Zandi, KH., Mohabi, M. M. Naamati, L (2019).A comparative study of predictors of learning transfer to the workplace in public and private hospitals. Iranian Journal of Nursing Research, (60), 56-62[Persian].
32. Rahimeyan, H., Najafi, A. (2015). Explaining the preconditions of education transfer in the National Petrochemical Company using a combined research plan. Journal of Management Training of Organization, 4(2), 91-125.
33. Reinhold,S., Andreas Gegenfurtner and Doris Lewalter(2018). Social support and motivation to transfer as predictors of training transfer: testing full and partial mediation using meta-analytic structural equation modeling. International Journal of Training and Development 22(1). 1360-3736 [DOI:10.1111/ijtd.12115]
34. Seiberling, C., &Kauffeld, S. (2017). Volition to transfer: Mastering obstacles in training.transfer, Personnel Review,46(4), 809-823. [DOI:10.1108/PR-08-2015-0202]
35. Shams Morkani, G., Danashmandi, S., (2014). Investigating the role of the most important environmental factors on the transfer of education, Management on training organizations, 3(1), 9-44[Persian].
36. Shams Morkani, GH.; SafayiMovahad, S.; Fatami, A. (2015). Pathology of human resource training and improvement activities based on the three-pronged model (Case study: Fajr Electronic Industries).Quarterly Journal of Human Resources Education and Development, 2(7), 71-100[Persian].
37. Sahoo, M.; Mishra, S.(2018). Effects of trainee characteristics, training attitudes and training need analysis on motivation to transfer training, Management Research Review. [DOI:10.1108/MRR-02-2018-0089]
38. Shen J., TangC. (2018).How does training improve customer service quality? The roles of transfer of training and job satisfaction, European Management Journal, 1(9). [DOI:10.1016/j.emj.2018.02.002]
39. Schmitz, M. (2009). Report on transfer of training. Training & Development, 5.4.1
40. Yaghi A., Bates R. (2020). The role of supervisor and peer support intraining transfer in institutions of higher education, International Journal of Training and Development, 1360-3736.
41. Yamnill S., Mclean G. N. (2001). Theories supporting transfer of training. Human Resource Development Quarterly, 12(2), 195-208. [DOI:10.1002/hrdq.7]
42. Zumrah, A.R. and Boyle, S. (2015). "The effects of perceived organizational support and job satisfaction on transfer of training", Personnel Review, 44 ) 2(. pp. 236-254. [DOI:10.1108/PR-02-2013-0029]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soleimani E S, Mohammadi Hoseini S A. Testing the Structural Model of Job Characteristics, Organizational Climate and Extra-Organizational Factors on the Transfer of Education with the Role Mediation of Strategies Transfer. MEO. 2021; 10 (1) :125-148
URL: http://journalieaa.ir/article-1-180-fa.html

سلیمانی الهام سادات، محمدی حسینی سید احمد. آزمون مدل ساختاری ویژگی شغلی، پویایی جو سازمانی و عوامل فراسازمانی بر مشارکت فعالانه درانتقال آموزش با نقش میانجی راهبردهای انتقال. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1400; 10 (1) :125-148

URL: http://journalieaa.ir/article-1-180-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( 2-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4331