[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 156-135 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: مدیران مدارس ابتدایی شهر ساری)
مرضیه نیازاذری*
دانشگاه آزاد اسلامی، قایم شهر،ایران
چکیده:   (392 مشاهده)
توجه به رفاه ذهنی و تعهد سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم سازمانی می تواند تحت تاثیر رهبری ذهن آگاه توسعه یابد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی _ همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر ساری به تعداد 186 نفر بود، با توجه به جحم جامعه آماری پرسشنامه های پژوهش بین تمامی مدیران توزیع شد و در مجموع تعداد 173 پرسشنامه جمع آوری شد. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری ذهن آگاه از الریچ (2017)، رفاه ذهنی از چنگ و همکاران(2015) و تعهد سازمانی از بالفور و کسلر(1996) استفاده شد. روایی پرسشنامه از طرق نظر متخصصان و تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه های نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری ذهن آگاه 81/0، رفاه ذهنی 92/0 و تعهد سازمانی 89/0 محاسبه شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای آماری Lisrel8.8 وSPSS22 تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی در سطح 01/0 مثبت و معنی دار می باشد، بر اساس نتایج به دست آمده رهبری ذهن آگاه می تواند نقش تاثیر گذاری بر افزایش رفاه ذهنی و تعهد سازمانی مدیران مدارس داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: رهبری ذهن آگاه، رفاه ذهنی، تعهد سازمانی، مدیران مدارس
متن کامل [PDF 1421 kb]   (110 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش و پرورش
دریافت: 1400/8/3 | پذیرش: 1401/1/21 | انتشار: 1401/4/10
فهرست منابع
1.  Abbasi, M.(2017). The effect of mindfulness-based workshops on general health, resilience and quality of life of Tehran citizens, Positive-Islamic Master Thesis, Islamic Azad University, Electronic Branch. [in Persian]
2.  Akbarinehjad, M.(2014). Relationship between self-control and parenting styles with psychological well-being among high school students in Abadeh, M.Sc. Thesis in General Psychology, Islamic Azad University, Arsanjan Branch. [in Persian]
3.  Alinejhad, M., Abbasiyan, H., & Behrangi, M.(2015). Investigating the effect of trusted leadership of principals on teachers' organizational commitment mediated by organizational justice, educational and school studies, 4(13): 10-28. [in Persian]
4.  Ardalanm mR., Beheshtirad, R., & Soltanzadeh, V.(2015). Causal model of security-oriented leadership in reducing retaliatory behaviors by mediating the role of work conscience, Journal of Leadership and Educational Management,1(3): 51-72. [in Persian]
5.  Balfour, D. L., & Wechsler, B. (1996). Organizational commitment: Antecedents and outcomes in public organizations. Public Productivity & Management Review, 19(3):256-277. [DOI:10.2307/3380574]
6.  Barati, H., & Orizisamani, H.R.(2009). Relationship between commitment and work centrality with respect to the modulators of psychological health and adjustment to retirement and the effect of preparing employees for retirement in improving their commitment and psychological health, Iranian Labor Quarterly, 6(4): 35-43. [in Persian]
7.  Burk, C.A. (2010). Mindfulness-Based Approaches with Children and Adolescents: A Preliminary Review of Current Research in an Emergent Field. J Child Fam Stud, 19,133-144. [DOI:10.1007/s10826-009-9282-x]
8.  Carleton, E.L., Barling, J., & Trivisonno, M.(2018). Leaders' Trait Mindfulness and Transformational Leadership: TheMediating Roles of Leaders' Positive Affect and Leadership Self-Efficacy, Canadian Journal of Behavioural Science, 50(3): 185-194. [DOI:10.1037/cbs0000103]
9.  Chiesa, A., Fazia, T., Bernardinelli, L., & Morandi, G.(2017), Citation patterns and trends of systematic reviews about mindfulness, Complementary Therapies in Clinical Practice, 28(3): 26-37. [DOI:10.1016/j.ctcp.2017.04.006]
10.  Cichy,R.F., Cha,J, & Kim,S.,(2009), The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders, International Journal of Hospitality Managemen,t 28 , 53-62. [DOI:10.1016/j.ijhm.2008.03.001]
11.  Cillessen, L., Ven M.O., & Karremans, J.(2018). The role of trait mindfulness in quality of life and asthma control among adolescents with asthma, Journal of Psychosomatic Research, 99: 143-148. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2017.06.014]
12.  Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 17(3), 336-354. [DOI:10.1016/j.hrmr.2007.05.001]
13.  Danzer, A.M., & Danzer, M.(2016). The long-run consequences of quality of work life: Evidence on subjective well-being, mental health and welfare, Journal of Public Economics, 135: 47-60. [DOI:10.1016/j.jpubeco.2016.01.001]
14.  Diener, E. (2009). Subjective Well-Being. In the science of well-being (pp. 11-58). Springer Netherlands. [DOI:10.1007/978-90-481-2350-6_2]
15.  Ehrlich, J.(2017). Mindful leadership: Focusing leaders and organizations, Journal of Homepage, 11:1-11.
16.  Eliyana, A., Ma'arif, S., & Muzakki, F.(2019). Job satisfaction and organizational commitment effect in the transformational leadership towards employee performance, European Research on Management and Business Economics, 25(3): 144-150. [DOI:10.1016/j.iedeen.2019.05.001]
17.  Geh, E.Z. (2014) .Organizational spiritual leadership of worlds "made" and "found" : An experiential learning model for "feel"", Leadership & Organization Development Journal, 35(2):137 - 151. [DOI:10.1108/LODJ-04-2012-0052]
18.  Ghalavandi, H., & Soltanzadeh, V.(2012). Explaining the Relationship between Career Career and Organizational Commitment, Journal of Executive Management, 4(7): 77-98. [in Persian]
19.  Horan, A. & Taylor, M.B.(2018). Mindfulness and self-compassion as tools in health behavior change: An evaluation of a workplace intervention pilot study. Journal of Contextual Behavioral Science, 21:1-10. [DOI:10.1037/e507662017-001]
20.  Jayabalan, J., Appannan, J. S., Low, M. P., & Ming, K. S. (2016). Perception of Employee on the relationship between Internal Corporate Social Responsibility (CSR) and Organizational Affective Commitment. Journal of Progressive Research in Social Sciences, 3(2), 168-175.
21.  Jayabalan, J., Appannan, J. S., Low, M. P., & Ming, K. S. (2016). Perception of Employee on the relationship between Internal Corporate Social Responsibility (CSR) and Organizational Affective Commitment. Journal of Progressive Research in Social Sciences, 3(2), 168-175.
22.  Jedi, A., & Mehdad, A.(2016). Mindfulness education based on job satisfaction and organizational commitment, the second national conference on knowledge and technology of educational sciences, social studies and psychology in Iran. [in Persian]
23.  Kabat-Zinn, J., & Hanh, T. N. (2014). Full catastrophe living: Using thewisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. NewYork, NY: Dell Publishing.
24.  Kameli, A.R., Yazdani, H.R., Nikkha, R., & Hajhbrafkan, H.(2016). The effect of genuine leadership on employee well-being and deviant behaviors mediated by psychological capital, organizational behavior studies, 5(2):177-201. [in Persian]
25.  Khoraliyan, A.R., Maharati, Y., Heshmati, M.R.(2014). Investigating the moderating role of employees' health and mental well-being in the occurrence of creative and innovative behavior through the system of suggestions, Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 4(1): 1-27. [in Persian]
26.  Kim, D., Moon, C. W., & Shin, J. (2018). Linkages between empowering leadership and subjective well-being and work performance via perceived organizational and co-worker support. Leadership & Organization Development Journal, 39(7):1-16. [DOI:10.1108/LODJ-06-2017-0173]
27.  King, E., & Badham, R.(2019). Leadership in uncertainty: The mindfulness solution, Organizational Dynamics, 48(4): 100-114. [DOI:10.1016/j.orgdyn.2018.08.005]
28.  Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
29.  Kroon, B., Woerkom, M., & Menting, C.(2016), Mindfulness as substitute for transformational leadership, Journal of Managerial Psychology,32(4):284-297. [DOI:10.1108/JMP-07-2016-0223]
30.  Lakomý, M.(2019). The effects of prolonged working life on subjective quality of life across Europe, The effects of prolonged working life on subjective quality of life across Europe, Social Science Research, 25: 114-123. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2019.04.011]
31.  Li, Y., Chen, H., Xin, X., & Ji X.(2020). The influence of mindfulness on mental state with regard to safety among civil pilots, Journal of Air Transport Management, 84: 100-114. [DOI:10.1016/j.jairtraman.2020.101768]
32.  Liu, T., Liu, Z., & Mu, S.(2021). Dispositional mindfulness mediates the relationship between conscientiousness and mental health-related issues in adolescents during the COVID-19 pandemic, Personality and Individual Differences, 184:111-124. [DOI:10.1016/j.paid.2021.111223]
33.  Malinowski P. (2016),Neural mechanisms of attentional control in mindfulness meditation. Front Neurosci,7: 8-18. [DOI:10.3389/fnins.2013.00008]
34.  Markovits, Y., Davis, A. J., & Van Dick, R. (2007). Organizational commitment profiles and job satisfaction among Greek private and public sector employees. International Journal of Cross Cultural Management, 7(1), 77-99. [DOI:10.1177/1470595807075180]
35.  Nes, L. S., and Segerstrom, S. C. (2006). Dispositional Optimism and Coping: A Meta Analytic Review. Personality and Social Psychology Review, 10, 235-252. [DOI:10.1207/s15327957pspr1003_3]
36.  Omidi, A., Momeni, J., Rayegan, F., Akbari, H., & Talighi, A.(2016). The effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on quality of life in cardiovascular patients, Quarterly Journal of Thought and Behavior in Clinical Psychology,42(4): 7-70. [in Persian]
37.  Omrani, F.(2016). Investigating the relationship between social, cultural and mental well-being factors among residents over 18 years old in Bushehr, Master Thesis in Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz. [in Persian]
38.  Peng, J., Li, D., Zhang, Z., Tian, Y., Miao, D., Xiao, W., & Zhang, J. (2016). How can core self-evaluations influence job burnout? The key roles of organizational commitment and job satisfaction. Journal of health psychology, 21(1), 50-59. [DOI:10.1177/1359105314521478]
39.  Rezaeyan, A.,(2017). Fundamentals of Organization and Management, Tehran, Samat Publications. [in Persian]
40.  Rhavi Ez Abadi, Z.(2014). Assessing students' financial literacy and its relationship with their mental and financial well-being, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities, Department of Industrial Management, University of Science and Art. [in Persian]
41.  Royuela, V; Jordi, L. T. and Jourdi, S. (2019).Result of quality of work life index in Spain a comparison of survey result and aggregate social indicators, Social Indicators Research 90: 225-241. [DOI:10.1007/s11205-008-9254-3]
42.  Salas-vallina, A., Alegre,J. Fernandez, R.(2017) .Happiness at work and organisational citizenship behavior: Is organizational learning a missing link?, International Journal of Manpower, 38(3): 470-488. [DOI:10.1108/IJM-10-2015-0163]
43.  Talebi, H.(2017). Investigating the Impact of Mental Welfare Consequences on the Productivity of Future-Building Support and Retirement Fund Employees, Master Thesis in Executive Management, Payame Noor University, Alborz Province. [in Persian]
44.  Teo, T. & Noyes, J. (2012). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments. [DOI:10.1080/10494821003714632]
45.  Urrila, L.(2021). From personal wellbeing to relationships: A systematic review on the impact of mindfulness interventions and practices on leaders, Human Resource Management Review, 6: 100-109.
46.  Wang, J. H., Tsai, K. C., Lei, L. J. R., chio.,I. F., & Lai, S. K. (2016). Relationships among Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention: Evidence from the Gambling Industry in Macau. Business and Management Studies, 2(1), 104-110. [DOI:10.11114/bms.v2i1.1280]
47.  Wang, X., Wen, X., & Guchait, P.(2021). Hospitality employee's mindfulness and its impact on creativity and customer satisfaction: The moderating role of organizational error tolerance, International Journal of Hospitality Management, 94: 1-12. [DOI:10.1016/j.ijhm.2020.102846]
48.  Weber, E., Büttgen, M., & Bartsch, S.(2022). How to take employees on the digital transformation journey: An experimental study on complementary leadership behaviors in managing organizational change, Journal of Business Research, 143: 225-238. [DOI:10.1016/j.jbusres.2022.01.036]
49.  Wu, C.M., & Chen, T.(2019). Inspiring prosociality in hotel workplaces: Roles of authentic leadership, collective mindfulness, and collective thriving, Tourism Management Perspectives, 31: 123-135. [DOI:10.1016/j.tmp.2019.04.002]
50.  Zhao, H.H., Seibert, S.E., Taylor, M.S., Lee, C. and Lam,W. (2016), Not even the past: the joint influence of former leader and new leader during leader succession in the midst of organizational change, Journal of Applied Psychology, 101(12): 1730-173. [DOI:10.1037/apl0000149]
51.  Zheng, X., Zhu, W., Zhao, H.,& Zhang, C. (2015). Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation, Journal of Organizational Behavior, 36: 621-644. [DOI:10.1002/job.1990]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Niyaz Azari M. Investigating the Impact of Mindfulness Leadership on Mental well-being and Organizational Commitment (Case study: Primary school principals in Sari). MEO. 2022; 11 (2) :135-156
URL: http://journalieaa.ir/article-1-376-fa.html

نیازاذری مرضیه. بررسی تاثیر رهبری ذهن آگاه بر رفاه ذهنی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: مدیران مدارس ابتدایی شهر ساری). نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1401; 11 (2) :156-135

URL: http://journalieaa.ir/article-1-376-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4447