[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 206-187 برگشت به فهرست نسخه ها
کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی در پرتورهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی
غلامرضا جباری مراغوش، جهانگیر یاری حاج عطالو*، صادق ملکی اوارسین
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
چکیده:   (372 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف سنجش روابط علی بین رهبری معنوی وکارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­غربی انجام شد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی علی می باشد. جامعه آماری 695 نفر از کلیه استادان تمام وقت 13 واحد بود که از میان آنان 263 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند، برای گردآوری اطلاعات ازچهار پرسشنامه استاندارد، رهبری معنوی فرای، کارآفرینی چوپانی، بالندگی قرونه و یادگیری سازمانی نیف استفاده شد. روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه­ها تایید و پایایی آلفای کرونباخ آنها در مرحله مقدماتی و نهایی مناسب بود. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد که تاثیر رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی 70/0، بر کارآفرینی39/0، بر بالندگی، 37/0و تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی40/0، بر بالندگی 42/0 و تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی از طریق یادگیری سازمانی 28/0 و بر بالندگی 29/0بود. نتایج به دست آمده نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری  بین رهبری معنوی با کارآفرینی و بالندگی بود. در عین حال نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی و بالندگی ایفا می­کند. نتیجه اینکه رهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری درکار آفرینی و بالندگی استادان دارد.  
 
واژه‌های کلیدی: رهبری معنوی، کارآفرینی، بالندگی، یادگیری سازمانی، اعضای هیات علمی
متن کامل [PDF 1108 kb]   (118 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش عالی
دریافت: 1400/8/15 | پذیرش: 1401/2/25 | انتشار: 1401/4/10
فهرست منابع
1. Abkenar, M. (2010), Leading Learning Organizations of Rationalism, Tadbir Magazine, No. 185, pp. 25-12.
2. Alamdari, M. and Alamdari, H. and Amiri, R. (2012) A Study of the Relationship between Organizational Learning and Organizational Entrepreneurship Human Capital in Shiraz Municipality, Proceedings of the Second National Entrepreneurship Conference of Tehran, October 10 and 11, pp. 10-1.
3. Alegre, J. and Chiva, A. (2013). Linking entreneurial orientation performance: The role of organizational learning capability and innovation performance. Journal of Small Business Managament, 51 (4), 491-507. [DOI:10.1111/jsbm.12005]
4. Alexander, A. Karronen, M. Ulrich, I. Davis, T. wade, A. (2012). Community college faculty competencies. Jamal of Research and Practice 36 (11): 849-862. [DOI:10.1080/10668926.2010.515511]
5. Asherlus, Vahid, and Jafari, Sakineh (2011) Islamic spiritual intelligence The inevitable necessity of organizations.
6. .Alshebami, A., Al-Jubari, I., Alyoussef, I., & Raza, M. (2020). Entrepreneurial education as a predicator of community college of Abqaiq students' entrepreneurial intention. Management Science Letters, 10(15), 3605-3612 [DOI:10.5267/j.msl.2020.6.033]
7. Anwar I., Saleem I, (2018) Exploring entrepreneurial characteristics among university students: evidence from India. Asia Pac J Innov Entrep. 13(3), 282-295 [DOI:10.1108/APJIE-07-2018-0044]
8. Aydin, B, & Ceylon A (2009) The effect of spiritual leadership on organization learning capacity. African Journal of Business management. Vol. 13. No.5. PP0 184-190.
9. Bell A. (2019). Handbook of Leadership Development, Published by Jossey-Bas
10. Dabbagh, Rahim and Mohammad Reza Rezaeizadeh (2011), "Study of the characteristics of the University of Entrepreneurship in Iran and selected countries and provide practical recommendations for its development in the country", Proceedings of the First International Conference on Management, Foresight, Entrepreneurship and Industry in Higher Education, Kurdistan University.
11. Damar, A and Eskiler. E (2017) The impact of spiritual leadership on empowerment and work procrastination, faculty of sport sciences, Department of sport management. Turkey [DOI:10.1051/shsconf/20173701056]
12. Dehgh jmabadi, Amer, Piran, Mohammad (2012) A Study of the Mediating Role of Organizational Learning on the Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Entrepreneurship (Case Study: Insurance Agencies in Saveh) Jahan Bimeh News Magazine No. 171, pp. 5-21
13. Duganei Fard, Farideh and Akbari Narges (2013) A Study of the Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Learning with Creativity in the Employees of Islamic Azad University, Tehran Branch, Journal of Educational Management Innovations, Year 9 (3): 13-67(In Persian).
14. Faizi, K. (2006) "Analysis of corporate readiness to promote the entrepreneurial organization", Iranian Journal of Management Sciences, 1 (2) 109-89(In Persian)
15. Faizi, K. (2006) Analysis of corporate readiness to promote the entrepreneurial organization - Iranian Journal of Management Sciences, 1 (2) 109-89.
16. Farastkhah, Massoud (2009) University and Higher Education, World Perspectives and Iranian Issues, Tehran, Ney Publishing
17. Fernando, M. Beale, F. and Gerry, D. (2009). The Spiritual Dimension in Leadership at Dalman Tea, Organization Development Journal, 30 (6):522-539. [DOI:10.1108/01437730910981917]
18. Fillips, B. (2010). The Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Change. Journal of the royal statistical. Sociality, pp. 327-311.
19. Frostkhah, Massoud (2009) "University and Higher Education, World Perspectives and Iranian Issues", Tehran, Ney Publishing
20. Fry, L. W Hannah, T. Noel, M.Walumbwa,F, (2014). "Impact of spiritual leadership on unit performance". The leadership quarterly, 14 (22): 259-270. [DOI:10.1016/j.leaqua.2011.02.002]
21. Fry, L. W., Latham, J. R., Clinebell, S. K., and Krahnke, K. (2017). Spiritual leadership as a model for performance excellence: a study of Baldrige award recipients. J. Manage. Spiritual. Reeling.17 (14): 22-26. [DOI:10.1080/14766086.2016.1202130]
22. Fry, L. W., Vittuci, S., & Cedillo, M. (2005), Spiritual leadership and army transformation: Theory measurement, and establishing a baseline, The Leadership Quarterly 16, 835-862. [DOI:10.1016/j.leaqua.2005.07.012]
23. Gill, M. K. (2019). The effect of entrepreneurship education on student's entrepreneurial intentions at a South African Public University (Doctoral dissertation)
24. Ghahremani, Mohammad, Rashid Haji Khajehlou, Saleh and Aqeel Abu Chenari (2011), "The role of transformational leadership in promoting the university to an entrepreneurial organization", Journal of Entrepreneurship Development, 4 (14): 185-204(In Persian).
25. Goodarzi Reyhaneh, Hosseini, Rasoul, Jalalian, Seyed Kamal (2015) "A Framework for the Development of University Entrepreneurship in the Humanities of Iran", Journal of Winter Entrepreneurship Development 97 No. 42 pp. 679-661(In Persian).
26. Heidari, Qomi Nafrishi, Gholamhossein, Mohajerian, Fatemeh abbagh, Rahim and Mohammad Reza Rezaeizadeh (2011), "Study of the characteristics of entrepreneurial university in Iran and selected countries and provide practical recommendations for its development in the country", Proceedings of the First International Conference on Management, Foresight, Entrepreneurship and Industry in Higher Education, Kurdistan University. (In Persian)
27. Hit, M.A., Dacin, M.T., Levitas, E., Arregle, J.L., Borza, A., (2000). Partner Selection in Emerging and Developed Market Contexts: Resource-Based and Organizational. [DOI:10.5465/1556404]
28. Hosnavi, R. and Ramazan, M. (2011). Increasing the intellectual capital in organizations: to investigate the role organizational learning, Journal of improve management, 5 (1), 25-40. (In Persian)
29. Hosseini, Seyed Mahmoud (1997) Strategies and methods for upgrading and developing the capabilities and skills of faculty members in Iranian universities, Proceedings of the First Higher Education Seminar, Science Publications, First Edition.
30. Jeffrey, L. Godwin, P. & Robert. S. (2016). Self-leadership, spirituality and entrepreneur perform mince, Journal of management. V B.
31. .Kazemi, Mohammad Hoshyar, Vajiha. Hosseini, Seyedeh Mansouri (2009) Organizational Learning, Human Resource Development and Empowerment. Third Human Resources Empowerment Conference.
32. Mahdyan , Mohammad Taghi, Afzal Koohi, Forouzan, Forouzandeh Azam (2016) A Study and Evaluation of the Relationship between Organizational Learning and Organizational Innovation of Isfahan University Experts, Journal of Educational Management Innovations, Spring 1995, No. 42, Page 103 to 122(In Persian)
33. .Marzban, Shirmorad, Mohaghegh Hochghan, Masoom, Akbari, Morteza (2015) "The effect of spiritual leadership on organizational entrepreneurship among employees of the University of Tehran", Journal of Entrepreneurship Development, Article 8, Volume 8, Number 4, Winter 2015, pp. 727-709.
34. .Mclean, M., et al (2008). "Faculty Development: Yesterday today and tomorrow", Medical Teacher, 2 (36), 555-584. [DOI:10.1080/01421590802109834]
35. Melvin, M. (2015). Ethics of organizational Development organizational Change and Development. Published and Education.
36. Mohaghegh Herchaghan, Masoumeh, Akbari, Morteza, Shirmorad, Marzban (2015) "The effect of spiritual leadership on organizational entrepreneurship among employees of the University of Tehran", Journal of Entrepreneurship Development 8 (4): 727-709. (In Persian)
37. Mohaghegh Herchaghan, Masoumeh, Akbari, Morteza, Shirmorad, Marzban (2015) The effect of spiritual leadership on organizational entrepreneurship among employees of the University of Tehran, Journal of Entrepreneurship Development Volume 8, Number 4, pp. 727-709.
38. Mohebzadegan, Yousef; Pardakhtchi, Mohammad Hassan; Qahramani, Mohammad; Faraskhah, Maghsoud (2016) "Validation of the growth pattern of faculty members of Tehran universities", Journal of Human Resources Education and Development, 3 (10): 94-73. (In Persian)
39. Neefe, Diane Osterhaus ( 2001 ). Comparing Levels of Organizational Learning Maturity of Colleges And Universities Participating Traditional & Non-ttaditional ( Academic Quality Improvement Project )
40. Nowruzi, Azam, Montazeri, Gholamreza, Pourmandi, Ali, Hosseini, Seyed Mehdi (2017) "Study of the relationship between spiritual leadership with job enthusiasm and organizational entrepreneurship of Golestan Islamic Azad University staff (role of spiritual leadership in organizational entrepreneurship)" Journal of Management, Accounting and Economics 1 (3): 78-90(In Persian) [DOI:10.21859/account-01038]
41. Payne, S. (2010), Leadership and spirituality: business in the USA, International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 6 No. 2, pp. 68-72. [DOI:10.5042/ijlps.2010.0355]
42. Qaroneh, Davood (2014), Presenting a model for the growth of faculty members of the University of Tehran, PhD thesis in higher education management.
43. Real, S, Roldan, L. and Leal, A. (2014). From entrepreneurial orientation and Orientation to business performance British Journal of Management, 25 (2), 186-208. [DOI:10.1111/j.1467-8551.2012.00848.x]
44. Real, S., Roldan, L. and Leal, A. (2014). From entrepreneurial orientation and Orientation to business performance British Journal of Management, 25 (2), 186-208 [DOI:10.1111/j.1467-8551.2012.00848.x]
45. Reave, L, (2005). Spiritual Values and Practices Related to Leadership Effectiveness. The Leadership Quarterly. (16):655-687. [DOI:10.1016/j.leaqua.2005.07.003]
46. Rezaei, Ruhollah Hosseini, Seyed Mahmoud (2013) "Designing a Structural Equation Model for Organizational Entrepreneurship Development in Rural Development Cooperatives in Zanjan", Journal of Entrepreneurship Development 6 (4): 74-57(In Persian)
47. Riana, I.G. (2021). "Influence of Spiritual Leadership". Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2): 1111-1124
48. Sadeghi, Abbas, Choukdeh Branch, Hossein, Kazempour, Ismail (2015) "The relationship between spiritual leadership and empowerment in administrative and educational experts of Guilan University", Education and Human Resources Development, (4): 53-39(In Persian)
49. Safabakhsh, Maryam and Shariatmadari, Mehdi and Nasiri Aliabadi, Roxana (2014) "Study of the relationship between spiritual leadership and organizational learning among high school teachers in Tehran", Journal of Educational Management Innovations 9 (1) 101-86(In Persian)
50. Samad Aghaei, Jalil (1999) Entrepreneurial Organizations, First Edition, Tehran, Public Management Publications.
51. Sanders J. O. (2017). Spiritual Leadership: Principles of Excellence for Every Behavior. Chicago, IL: Moody Publishers. [Google Scholar] Organizational Learning as a Key Role of Organizational Success  Procedia - Social and Behavioral Sciences 230 [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.09.028]
52. Shaemi Barzaki, Ali. Mohammadi, Mahnaz (2014) Investigating the effect of transformational leadership on human resource productivity with the mediating role of organizational learning, Journal of Transformation Management, Volume 6, Number 12, pp. 28-2
53. Smit, J. Malcom, A. (2010). Spirituality leadership and values in the N.H.S. International Journal of leadership in public services. Vol. 6. No.2 .PP0 39-53 [DOI:10.5042/ijlps.2010.0353]
54. Smith, Gina; Minor, Maria; Brashen, Henry (2018) Spiritual Leadership: A Guide to a Leadership Style That Embraces Multiple Perspectives Journal of Instructional Research, v7:80-89. [DOI:10.9743/JIR.2018.7]
55. Sarsah, S. A., Tian, H., Dogbe, C. S. K., Bamfo, B. A., & Pomegbe, W. W. K. (2020). "Effect of entrepreneurial orientation on radical innovation performance among manufacturing SMEs: the mediating role of absorptive capacity". Journal of Strategy and Management. 13(4), 551-570 [DOI:10.1108/JSMA-03-2020-0053]
56. Trowbrigde, M., and Bates, K. (2018). What theories underlie the practice of faculty development? Improve The Academy, Paper 219.
57. Tosi, Alireza; Sanjari, Ahmad Reza; Qayyumi, Abbas Ali; Ahadi, Parviz (2020) Presenting an intelligent leadership model for the central organization of Islamic Azad University. Journal of Educational Leadership and Management, 14 (1,) 1-19
58. Taghizadeh, Houshang. Tari, Ghaffar (2009) A Study of the Relationship between Learning and Organizational Maturity in Education in District 3 of Tabriz, Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences, No. 4, No. 2.
59. Templeton, G.F. Lewis, B.R. & Snyder, C.A. (2002). Development of A Measure For The Organizational Learning Construct, Journal of Management Information System. 19(2), 175-218. [DOI:10.1080/07421222.2002.11045727]
60. Teymournejad, Kaveh, Sarihi Esfestani, Rasoul (2019). The effect of organizational learning on psychological empowerment of staff of the Ministry of Economic Affairs and Finance, Improvement and Transformation Management Studies (62): 37-60.
61. Usman, A. (2010). Leadership spirituality in Banking Professionals and Its impact on organization commitment Identefition Journal of Business and m.anagement Vol. 5(3): 185-193 [DOI:10.5539/ijbm.v5n3p185]
62. Wibowo, A., & Saptono, A. (2018). Does entrepreneurial leadership impact on creativity and innovation of elementary teachers? Journal of Entrepreneurship Education, 21(2), 54-60
63. Yang F., Liu J., Wang Z., Zhang Y. (2017). Feeling energized: a multilevel model of spiritual leadership, leader integrity, relational energy, and job performance. J. Bus. Ethics 67 1395-1404.
64. Zhao, Y. Lee, S, and Chen, L. (2011). Entrepreneurial organization, organizational learning, and performance: Evidence from China. [DOI:10.1111/j.1540-6520.2009.00359.x]
65. Ziaei, Mohammad Sadegh, Nargesian, Abbas, Ai Baghi Esfahani, Saeed (2008) The Role of Spiritual Leadership in Empowering the Staff of the University of Tehran: Journal of Public Management 1 (1) pp. 86-67.
66. Zampetakis, L. A., & Moustaki, V. (2020), An Exploratory Research on the Factors Stimulating Corporate Entrepreneurship in the Greek Public Sector. International Journal of Manpower, 31(8), 871-887. [DOI:10.1108/01437721011088557]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

jabbarimaraghosh G, yari G, maleki avarsin S. Entrepreneurship and faculty growth in spiritual leadership mediated by organizational learning. MEO. 2022; 11 (2) :187-206
URL: http://journalieaa.ir/article-1-400-fa.html

جباری مراغوش غلامرضا، یاری حاج عطالو جهانگیر، ملکی اوارسین صادق. کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی در پرتورهبری معنوی با میانجیگری یادگیری سازمانی. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها. 1401; 11 (2) :206-187

URL: http://journalieaa.ir/article-1-400-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4447