[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 185-157 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی پیشایند‌ها و پیامد‌های پذیرش یادگیری الکترونیکی در اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان
محمد رزاقی*، حسن قلاوندی، محمد حسنی
گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (1131 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشایند­ها و پیامد­های پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تعداد 4064 نفر تشکیل دادند که از طریق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 351 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه­گیری  تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه­های ویژگی­های دانشجویان، نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی، کیفیت سیستم، کیفیت محتوا، ویژگی­های اساتید، مدیریت دانش، پذیرش یادگیری الکترونیکی، قصد رفتاری و استفاده واقعی از سیستم یادگیری الکترونیکی استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها، با روش­های روایی منطقی (صوری و محتوایی) و  سازه (تحلیل عاملی تاییدی) مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ برآورد شد. روش تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) انجام گرفت که از طریق نرم­افزارهایSPSS 24  و Lisrel 8.8 اجرا شد. بر اساس نتایج پژوهش، ویژگی­های دانشجویان، نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی، کیفیت سیستم، کیفیت محتوا، ویژگی­های اساتید و مدیریت دانش به­عنوان پیشایند و قصد رفتاری و استفاده واقعی از سیستم یادگیری الکترونیکی به­عنوان پیامد پذیرش یادگیری الکترونیکی مورد تاکید است. بیشترین میزان ضریب مسیر بین کیفیت سیستم با پذیرش یادگیری الکترونیکی (91/0 (ß=  و کمترین میزان بین کیفیت محتوا و پذیرش یادگیری الکترونیکی (42/0 (ß= مشاهده شد. همچنین در مورد پیامدهای پذیرش یادگیری الکترونیکی نیز بیشترین میزان ضریب مسیر بین پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیامد احتمالی قصد رفتاری (72/0(ß=  مشاهده شد. با توجه به نتایج به­دست آمده می­توان گفت که هر گونه افزایش در متغیرهای ویژگی­های دانشجویان، نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی، کیفیت سیستم، کیفیت محتوا، ویژگی­های اساتید و مدیریت دانش به­عنوان پیشایندها همراه با افزایش در پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان و هر گونه افزایش در متغیر پذیرش یادگیری الکترونیکی با افزایش در میزان قصد رفتاری و استفاده واقعی از سیستم یادگیری الکترونیکی به­عنوان پیامدها همراه خواهد بود. بنابراین توجه به پیشایندها و پیامدهای پذیرش یادگیری الکترونیکی هنگام راه­اندازی و استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی ضروری به نظر می­رسد.
 
واژه‌های کلیدی: : پیشایند‌ها، پیامد‌ها، پذیرش یادگیری الکترونیکی، دانشجویان علوم پزشکی
متن کامل [PDF 1916 kb]   (190 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزش در آموزش عالی
دریافت: 1400/8/25 | پذیرش: 1401/2/15 | انتشار: 1401/4/10
فهرست منابع
1.  Abbasi Kasani, H., Shams, G. (2018). A research synthesis of critical success factors of e-learning: A model development. Technology of Education Journal (TEJ), 13(1), 25-39. doi: 10.22061/jte.2018.3061.1777. [In Persian].
2.  Adeyemi, T. O., & Olaleye, F. O. (2010). Information communication and Technology (ICT) for the effective management of secondary school for sustainable development in Ekiti state, Nigeria American-Eurasian. Journal of Science Research, 5(2), 106-113.
3.  Ajam, A., Badnava, S., Sabery, R., & Zabihi Hesary, N. (2017). Anticipation of e-learning acceptance through nursing Students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences in 2015. The Journal of Medical Education and Development, 11(4), 330-339. [In Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.4.11]
4.  Akbar, F. (2013). What affects students' acceptance and use of technology? Senior Honors Thesis, Information Systems, Dietrich College, Carnegie Mellon University.
5.  Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2020). Evaluating E-learning systems success: [DOI:10.1037/t74215-000]
6. An empirical study. Computers in Human Behavior, 102, 67-86.
7.  Al- Ammari, J., & Hamad, S. (2008). Factors influencing the adaption of e-learning at UOB. Proc. of the 2nd International Conference and Exhibition for Zain E-learning Center, University of Bahrain, Bahrain.
8.  Alhabeeb, A., & Rowley, J. (2018). E-learning critical success factors: Comparing
9. perspectives from academic staff and students. Computers and Education, 127, 1-12.
10.  Alipour, N., Noroozi, D., & Nourian, M. (2021). Designing a model of components affecting the quality of e-learning environments. Technology of Education Journal (TEJ), 15(3), 503-518. doi: 10.22061/tej.2021.7167.2505. [In Persian].
11.  Bindhu, A., & Manohar, H. M. (2015). Review on E-Learning Effectiveness Models. International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications, 15 (1), 83-88.
12.  Bora, J., & Ahmed, M. (2013). E-Learning using Cloud Computing. International Journal of Science and Modern Engineering, 1(2), 9-12.
13.  Brindley, J. E. (2014). Learner support in online distance education: essential and evolving. In O. Zawacki- Richter & T. Anderson (eds.), online distance education. Towards a research agenda, (287-310). Edmonton: Athabasca University Press.
14.  Chang, V. (2016). Review and discussion: E-learning for academia and industry. International Journal of Information Management, 36(3), 467-485. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2015.12.007]
15.  Chen, F. S., Liao, C. W., & Chen, T. H. (2010). Notice of Retraction Adult Distance Education Students' Perspective on Critical Success Factors of e-Learning. Paper presented at the International Conference on Education Technology and Training (ETT 2009) (ETT) Sanya. [DOI:10.1109/ETT.2009.85]
16.  Cheng, B., Wang, M., Mørch, A., Chen, N., & Spector, J. (2014). Research on e-learning in the workplace 2000-2012: A bibliometric analysis of the literature. Educational Research Review, 11, 56-72. [DOI:10.1016/j.edurev.2014.01.001]
17.  Cidral, W. A., Oliveira, T., DiFelice, M., & Aparicio, M. (2018). E-learning success
18. determinants: Brazilian empirical study. Computers and Education, 122, 273-290.
19.  Elahiyan Firouz, S., & Khazaei, K. (2012). The Rate of Using Components of standards in Designing Electronic Courses in Educational Contents of State-Virtual Universities in Iran. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(2), 141-162. [In Persian].
20.  Farazkish, M., & Montazer, G. (2020). Assessment of students' perceptual readiness for e-learning in Iranian Universities. Technology of Education Journal (TEJ), 15(1), 101-117. doi: 10.22061/tej.2020.6051.2324. [In Persian].
21.  Farzin Yazdi, M., & Hazeri, A. (2015). Study on Knowledge and Information Science Students Attitudes toward E-Learning (Case Study: Yazd University). Teaching and Learning Research, 12(1), 235-248. doi: 10.22070/2.6.235. [In Persian].
22.  Ghanbri, S., Rezghishirsavar, H., Ziyaeei, M., & Mosleh, M. (2019). Presentation an E-Learning assessment Model - Islamic Azad Univesity E-Campus. Educational Administration Research, 11(41), 75-100. [In Persian].
23.  Ghalyan, S., & Zalpour, A. (2019). Identifying Factors of Success in E-Learning Case Study: Physical Education Students at Shahid Chamran University of Ahvaz. Educational Development of Judishapur, 10(2), 135-143. doi: 10.22118/edc.2019.90842. [In Persian].
24.  Halili, S. H., & Sulaiman, H. (2018). Factors influencing the rural students' acceptance of using ICT for educational purposes. Kasetsart Journal of Social Sciences, 40(3), 1-6. [DOI:10.1016/j.kjss.2017.12.022]
25.  Hassani Jafari, F., & Abbasi, A. (2020). Comparing e-learning in self-regulatory learning strategy and educational motivation. Technology of Education Journal (TEJ), 15(1), 51-60. doi: 10.22061/jte.2019.4268.2064. [In Persian].
26.  Hasanzade, A., karimzadegan moghadam, D., & motaghian, H. (2013). Assessing the Factors Influencing University Instructors Adoption of Web-Based Learning Systems Using an Integrated Model. Management Research in Iran, 17(1), 41-72. [In Persian].
27.  Hedayati k, A., Ghasemzadeh, A., & Maleki, S. (2019). The Amount of Students' Preparation and Professors' Attitude towards E-learning System Implementation. Sciences and Techniques of Information Management, 4(4), 157-181. doi: 10.22091/stim.2019.3790.1275. [In Persian].
28.  Hew, K. F., Hu, X., Qiao, C., & Tang, Y. (2020). What predicts student satisfaction with
29. MOOCs: A gradient boosting trees supervised machine learning and sentiment analysis
30. approach. Computers and Education, 145, 103724.
31.  Hew, T. S., & Kadir, S. L. S. A. (2016). Predicting instructional effectiveness of cloudbased virtual learning environment. Industrial Management and Data Systems, 116(8), 1557-1584. [DOI:10.1108/IMDS-11-2015-0475]
32.  Jafarpoor, M. (2011). Study and identification of mobile commerce expansion obstacles in Iran. IT Management Studies, 1(1), 91-121. [In Persian].
33.  Khodadad Hoseiny, S. H., Noori, A., Zabihi, M. R. (2013). E-learning acceptance in higher education: Application of flow theory, technology acceptance model & e-service quality. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(1), 111-136. [In Persian].
34.  Khorasani, A., Abdolmaleki, J., & Zahedi, H. (2012). Factors Affecting E-Learning Acceptance among Students of Tehran University of Medical Sciences Based on Technology Acceptance Model (TAM). Iranian Journal of Medical Education, 11(6), 664-673. [In Persian].
35.  Lawson, S. (2003). Examining the Relationship between Organizational Culture and Knowledg Management. Doctoral Dissertatation, Nava Southeastern University, Proquest.
36.  Luka, I. (2018). Summative evaluation of online language learning course efficiency for [DOI:10.1108/QAE-04-2018-0051]
37. students studying tourism and hospitality management. Quality Assurance in
38. Education, 26(4), 446-465.
39.  Makkizadeh, F., Farajpahlou, A., Osareh, F., & Sheniyailagh, M. (2012). Identification of Factors Affecting Academic Users' Acceptance of Web-Based Databases: A Grounded-Theory Approach. Journal of Academic librarianship and Information Research, 46(1), 59-81. doi: 10.22059/jlib.2012.28776. [In Persian].
40.  Mohammadian, S. (2019). Causal model of acceptance and use of information and communication technology of Tabriz University of Medical Sciences students based on the integrated theory of acceptance and use of technology. Master Thesis, Azerbaijan Shahid Madani University. [In Persian].
41.  Mohammadian, S., Ghasemzadeh Alishahi, A., & Rafiei, M. (2020). Causal Model of Acceptance and Use of Information and Communication Technology by Students of Tabriz University of Medical Sciences in Educational and Research Purposes Based on the UTAUT Model. Iranian Journal of Information Processing and management, 36(2), 391-418. [In Persian].
42.  Mojaddam, K., Nadaf, M., & Mohammadi, S. (2019). Examining Factors affecting Consumer Use Behavior from Online Shopping Technology based on the Unified ‎Theory of Acceptance and Use of Technology2 (UTAUT2)‎ Case Study: Digikala Customers in Khuzestan Province. New Marketing Research Journal, 9(4), 115-136. doi: 10.22108/nmrj.2020.118038.1800. [In Persian].
43.  Mtebe, J. S., & Raisamo, R. (2014). Challenges and instructors' intention to adopt and use open educational resources in higher education in Tanzania. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(1), 171-250. [DOI:10.19173/irrodl.v15i1.1687]
44.  Narenjithani, F., pourkarimi, J., & Hejazi, S. (2021). Identifying the components of e-learning system at University of Tehran. Technology of Education Journal (TEJ), 15(2), 321-337. doi: 10.22061/tej.2020.6130.2336. [In Persian].
45.  Ojaghi, N., Esmaeili, Z., Sarmadi, M., & Saeidipour, B. (2019). Explaining student retention based on psychological characteristics, previous experiences, academic background, management and computer skills in the e-learning environment. Technology of Education Journal (TEJ), 13(3), 618-625. doi: 10.22061/jte.2018.3294.1840. [In Persian].
46.  Ommati, E., & Alipour, A. (2016). Important elements in the design of user interface, usability and technical issues of databases during the years 2014 -2016. Journal of Modern Medical Information Scince, 2(2), 59-72. [In Persian].
47.  Persada, S. F., Miraja, B. A., & Nadlifatin, R. (2019). Understanding the Generation Z Behavior on D-Learning: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Approach. International Journal of Emerging Technologies in Learning, (iJET), 14(5), 20-33. [DOI:10.3991/ijet.v14i05.9993]
48.  Pontiggia, A., & Virili, F. (2010). Network effects in technology acceptance: Laboratory experimental evidence. International Journal of Information Management, 30(1), 68-77. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2009.07.001]
49.  Poortavakoli, A., Alinejad, M., & Daneshmand, B. (2020). Designing a pattern for e-content development based on the factors affecting satisfaction in e-learning. Technology of Education Journal (TEJ), 15(1), 119-138. doi: 10.22061/tej.2020.4490.2074. [In Persian].
50.  Rafiei, M., Ghaffari, H., & Khorami, M. (2017). Evaluating the Effectiveness of E-Learning Method in Human Resource Education (Case Study of Markazi Province PNU). Research in School and Virtual Learning, 4(16), 71-84. [In Persian].
51.  Rashidi, H., & Movahedin, M. (2020). The Effective Factors Model on Adoption of E-Learning System in Qazvin University of Medical Sciences. Journal of Scince & Technology Parks and Incubators, 16(64), 62-70. [In Persian]. [DOI:10.52547/jstpi.20929.16.64.62]
52.  Rasmussen, J. (2016). E-learning for choral conductors: A study of how e- learning can be used to change the way we teach and learn conducting (Bachelor thesis). Stockholm: Royal College of Music.
53.  Romi, I. (2017). A Model for e-Learning Systems Success: Systems, Determinants, and Performance. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 12(10), 4- 20. [DOI:10.3991/ijet.v12i10.6680]
54.  Sanayei, A., & Salimian, H. (2013). The Analysis of Effecting Factors on Virtual Education Acceptance with Emphasis on Internal Factors. Technology of Education Journal (TEJ), 7(3), 149-158. doi: 10.22061/tej.2013.151. [In Persian].
55.  Sattari, A., Abdekhoda, M., & Zarea Gavgani, V. (2017). Determinant factors affecting the web-based training acceptance by health students, applying UTAUT model. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 12(10), 112-126. [DOI:10.3991/ijet.v12i10.7258]
56.  Sepasi, S. (2017). The factors affecting the adoption of information technology from the perspective of internal auditors. Financial Accounting Knowledge, 3(4), 189-215. [In Persian].
57.  Sener, J. (2015). Definitions of E-Learning Courses and Programs.
58.  Shami Zanjani, H., Niknami, M., GHourchian, N., & Nohammad Davoudi, A. H. (2018). Providing a Model for Continuing the Use of E-learning in Work Environments (Case study: Headquarters of the State Tax Administration). Iranian Society for Traning and Development, 5(17), 29-53. [In Persian].
59.  Tavallaee, R. (2020). Editorial: The Importance of Knowledge Management for Effective Electronic Learning in the Coronavirus Pandemic. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(9), 1-4. [In Persian].
60.  Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models. Information Systems Research, 6(2), 144-176. [DOI:10.1287/isre.6.2.144]
61.  Tunali, S. (2014). Schools of the future in globalized society: forecasting via scenario development method in Turkish Schools, (dissertation) Ankara: Middle East Technical University.
62.  Udo, G. J., Bagchi, K. K., & Kirs, P. J. (2010). An assessment of customers' E-service quality perception, satisfaction and intention. International Journal of Information Management, 30(6), 481-492. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2010.03.005]
63.  Watson, S. L., Watson, W. R., Janakiraman, S., & Richardson, J. (2017). A team of
64. instructors' use of social presence, teaching presence, and attitudinal dissonance
65. strategies: An animal behaviour and welfare MOOC. International Review of Research
66. in Open and Distance Learning, 18(2), 68-90.
67.  Wu, Y., & Tsai, C. (2006). University Students' Internet Attitudes and Internet SelfEfficacy: A Study at Three Universities in Taiwan. Mary Ann Liebert, Inc, cyberpsychology & behavior, 9(4), 441 -450. [DOI:10.1089/cpb.2006.9.441]
68.  Van Rooj, S. (2011). Instructional design and project management: complimentary or divergent?. Educational Technology Research and Development, 59(1), 139-158. [DOI:10.1007/s11423-010-9176-z]
69.  Violante, M. G., & Vezzetti, E. (2015). Virtual interactive e‐learning application: An
70. evaluation of the student satisfaction. Computer Applications in Engineering
71. Education, 23(1), 72-9.
72.  Zamani, B. E., Babri, H., & Mosavi, S. (2012). The Factors Affecting Student's Attitudes toward Learning via Cellular Phone: A Study on Students of Isfahan University of Medical Sciences Using Technology Acceptance Model. Strides in Development of Medical Education, 9(2), 110-117. [In Persian].
73.  Zamanpour, E., Khani, M., & Moradiani Deizehrud, S. (2013). The effect of Computer Anxiety on Attitude towards E-Learning: The Mediating Role of Attitude and Self-Efficacy of Computer and Internet. Educational Psychology, 9(28), 78-98. [In Persian].
74.  Zareisaroukolaei, M., Shams, G., Rezaeizadeh, M., & ghahremani, M. (2020). Determinants of e-learning effectiveness: A qualitative study on the instructor. Research in Teaching, 8(2), 79-55. doi: [DOI:10.34785/J012.2020.124. [In Persian].]
75.  Zulalie, B., & Ghorbani, F. (2014). Comparison of academic motivation and school engagement in students with and without dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 44-58. doi: 93-3-4-3. [In Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Razzaghi M, Ghalavandi H, Hasani M. Investigating the Precedents and Consequences of Accepting E-Learning in Students' Educational and Research Goals. MEO 2022; 11 (2) :157-185
URL: http://journalieaa.ir/article-1-371-fa.html

رزاقی محمد، قلاوندی حسن، حسنی محمد. بررسی پیشایند‌ها و پیامد‌های پذیرش یادگیری الکترونیکی در اهداف آموزشی و پژوهشی دانشجویان. نشریه مديريت بر آموزش سازمانها 1401; 11 (2) :185-157

URL: http://journalieaa.ir/article-1-371-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 2 - ( 4-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها Journal of Managing Education in Organizations

 
 
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4509